57. SPOLEČNÝ SJEZD ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPOLEČNOSTI PRO KLINICKOU NEUROFYZIOLOGII

12. - 13. listopadu 2010, Aquapalace Hotel Prague, Čestlice (Praha-východ)

Aktivní účast:

Vaše abstrakta vložte prostřednictvím on-line formuláře, nejpozději do 15. 10. 2010. Včasné dodání abstrakt je podmínkou přijetí přednášky/posteru.

Zpracování abstrakt:

• Termín zaslání abstrakt: do 15. 10. 2010.
• Využijte obvyklou strukturu: název přednášky, autoři (jméno nahraďte pouze jeho prvním písmenem, příjmení), pracoviště, úvod, metodika, výsledky, závěry event. souhrn.
Jazyk: čeština nebo slovenština, nebude prováděna korektura, za obsahové a formální zpracování odpovídají autoři.
Rozsah: Normostrana A4, písmo Times New Roman, velikost 12, řádkování 1,5.

 

Zpracování odborné přednášky:

• Délka 10 minut, úvodní přednáška bloku 20 minut.
• Standardní prezentace v PowerPointu, projekce na dataprojektoru.
• Předání přednášky optimálně den předem, ve výjimečných případech před začátkem bloku v dostatečném předstihu.
• Přenosové médium: CD-ROM, DVD-ROM, flash disk, disketa, vlastní notebook.
• Případná počítačová videa doporučujeme vyzkoušet v předstihu při předávání přednášky technikům.