This site uses cookies. By continuing to use this site you agree to our use of cookies in accordance with our Cookie Policy, Close

67. ČESKÝ A SLOVENSKÝ SJEZD KLINICKÉ NEUROFYZIOLOGIE

21. - 22. října 2021, Don Giovanni Hotel Prague, Praha


menu
Študentka doktorandského štúdia, odbor fyziológia živočíchov. Oblasťou výskumu je využívanie transkraniálnej elektrickej stimulácie na štúdium nemotorických funkcií mozočka.

Příspěvky:

Doc. MUDr. Martina Bočková, Ph.D. Vzdělání: Titul: MUDr. Univerzita: Lékařská Fakulta Masarykovy Univerzity, Brno, Česká Republika Ukončení: 2003 Postgraduální vzdělaní: Neurologie 1. atestace, 2006 Institut Postgraduálního Vzdělávání, Praha, Česká Republika Neurologie 2. atestace, 2008 Institut Postgraduálního Vzdělávání, Praha, Česká Republika Ph.D., 2011 Masarykova Univerzita, Brno, Česká Republika doc. (habilitace v oboru neurologie), 2021 Masarykova Univerzita, Brno, Česká Republika Zaměstnání a praxe: 1. neurologická klinika, LF MU Fakultní nemocnice U sv. Anny v Brně, Pekařská 53, Brno, Česká Republika Od roku 2003, Specializace: centrum pro abnormní pohyby a parkinsonismus od roku 2006 CEITEC MU, Kamenice 5, Brno, Výzkum mozku a lidské mysli, Multimodální a funkční neurozobrazování Od roku 2011, specializace: specializovaná vědecká pracovnice

Příspěvky:

Phase-amplitude coupling between beta power and high frequency oscillations as a sensitive marker of parkinsonian state.
Don Giovanni I | 21.10.2021, 15:30 - 17:00
Movement disorders I
Luboš Brabenec je psycholog a člen výzkumné skupiny Aplikované neurovědy ve Středoevropském technologickém institutu Masarykovy univerzity (CEITEC MU). Ve svém výzkumu se zaměřuje především na nemotorické symptomy Parkinsonovy choroby a na neinvazivní mozkovou stimulaci.

Příspěvky:

Long-term effects of non-invasive brain stimulation on hypokinetic dysarthria in Parkinson’s disease
Don Giovanni I | 22.10.2021, 12:30 - 14:00
Movement disorders II
absolvoval Lékařskou fakultu Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, v roce 1999 nastoupil na neurologické oddělení FN na Bulovce a v rámci PhD studia do Psychiatrického centra Praha (PCP), transformovaného v r. 2015 na Národní ústav duševního zdraví (NÚDZ). Od r. 2005 působil ve funkci vedoucího EEG a spánkové laboratoře PCP, v NÚDZ zastává pozici vedoucího výzkumného programu Aplikovaná elektrofyziologie mozku. Vedle výzkumných úkolů se věnuje klinické práci v oblasti kognitivních poruch a demencí a je také asistentem a zástupcem pro vědeckou činnost na klinice psychiatrie 3. Lékařské fakulty UK v Praze. Oblastí jeho odborného zájmu je neuro- a elektro-fyziologie, psychofarmakologie a neurobiologie duševních poruch, zejména pak zkoumání vlivu psychofarmak a psychoaktivních látek na nervový systém v rámci farmako-EEG, spánkových a ERP studií, a QEEG predikce odpovědi na léčbu. Je autorem a spoluautorem mnoha odborných prací v recenzovaných odborných časopisech a pravidelně přednáší na mnoha domácích a zahraničních kongresech. Kromě řady domácích odborných společností je členem European Psychiatric Association, EEG and Clinical Neuroscience Society a od roku 2014 působí jako vice-prezident odborné společnosti International Pharmaco-EEG Group (IPEG).

Příspěvky:

Predikce odpovědi na antidepresívní léčbu pomocí QEEG
Don Giovanni II | 21.10.2021, 15:30 - 17:00
Neurofyziologie u psychiatrických onemocnění
MUDr. Štěpánka Brušáková, MBA Jankovcova 2451/45, 415 01 Teplice nar. 12.6.1975 Kontakt: telefon +420 602 961 762 e-mail stepanka.brusakova@kzcr.eu Pracoviště: Neurologické oddělení, Krajská zdravotní a.s.- Masarykova nemocnice o.z., Ústí nad Labem Profesionální pozice: primář, vedoucí lékař neurofyziologické laboratoře Klinická práce: EMG + EvP laboratoř, ambulance nervosvalových onemocnění, Emergency, všeobecná ambulance, KCC, IOM 1993-1999 1. LFUK 2002 atestace neurologie 2002 FCE in English 2002-2003 Australian College of Remedial Therapies Sydney 2003 Kurz EMG 2005 Kurz EvP 2011 Kurz US magistrálních mozkových arterií 2012 Kurz EEG 2015 FO EMG 2015 Licence pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře v oboru neurologie 2016 FO EvP Zaměstnání 1999 - dosud Neurologie Krajská zdravotní MN Ústí nad Labem

Příspěvky:

Úloha EMG vyšetření v diagnostice lézí brachiálního plexu v době rozvoje metod zobrazovacích
Don Giovanni II | 21.10.2021, 13:30 - 15:00
Elektromyografie a zobrazení u neuromuskulárních chorob
Barbora Bučková je absolventkou magisterského štúdia matematickej biológie na Masarykovej univerzite. Aktuálne študuje tretí ročník doktorského štúdia v odbore umelá inteligencia a biokybernetika na Českom vysokom učení technickom v Prahe, pod vedením doktora Jaroslava Hlinku. Vo svojej práci sa venuje analýze neurozobrazovacích dát, predovšetkým z pohľadu aplikácie metód strojového učenia a efektívnej redukcie dimenzionality. Na výskume spolupracuje s Ústavom informatiky Akadémie vied Českej republiky a Národným ústavom duševného zdravia.

Příspěvky:

MGR. KRISTÍNA BURDOVÁ Vzdělání:  2019 – součastnost Postgraduální studium Neurověd na 1. lékařskej fakulte UK (pracovisko: Neurologická klinika VFN)  2016 – 2018 Magisterský stupeň odboru Biomedicínska fyzika na FMFI UK v Bratislavě  2013 – 2016 Bakalářsky stupeň odboru Biomedicínska fyzika na FMFI UK v Bratislavě Konference a stáže:  OHBM 2021  ELAMB 2017  Studijní stáž v r.2017 - Institute of Biophysics, Johannes Kepler UNIVERSITY LINZ

Příspěvky:

Strukturální sítě zodpovědné za třes při Parkinsonově nemoci
Don Giovanni I | 21.10.2021, 15:30 - 17:00
Movement disorders I
MUDr. Alena Damborská, Ph.D., neurofyzioložka působící na Masarykově univerzitě, se od počátku svých výzkumných aktivit věnuje studiu elektrofyziologických korelátů kognitivních funkcí člověka. Později se zaměřila na výzkum elektrofyziologických abnormalit u neuropsychiatrických onemocnění. Pro svůj výzkum používá intrakraniální elektrody a skalpové HD-EEG. Doktorka Damborská v roce 2012 obhájila doktorskou práci na téma: Kognitivní evokované potenciály snímané intracerebrálně u lidí během oddball úkolu. V roce 2016 získala funkční odbornost v elektroencefalografii. V letech 2017-2019 pracovala v rámci Individual Fellowship jako Marie Skłodowska-Curie Action Post-Doctoral Research Fellow v laboratoři Functional Brain Mapping Lab v Ženevě na projektu “Deep brain targets for neurostimulation in affective disorders”. Aktuálně jsou předmětem jejích výzkumných zájmů kortiko-subkortikálních vztahy v lidském mozku.

Příspěvky:

Mezifrekvenční vazba mezi elektrofyziologickou aktivitou lidského subthalamického jádra a mozkové kůry v exekutivně náročném oddball úkolu
Don Giovanni II | 22.10.2021, 12:30 - 14:00
Neurofyziologický výzkum a mapování mozku (HUBRAM I)
MUDr. Irena Doležalová Ph.D. Pracuji na I. neurologické klinice Fakultní nemocnice u svaté Anny a Lékařské fakulty Masarykovy Univerzity. Hlavním oblastí mého výzkumného zájmu je klinická epileptologie. Rovněž se v rámci pracoviště věnuji výuce mediků. V současnosti náš tým řeší grantový projekt, který je financován Ministerstvem zdravotnictví České republiky a který se věnuje právě predikci efektu stimulačních metod u pacientů s epilepsií (NV19-04-00343).

Příspěvky:

Nový statistický model pro predikci efektu vagové stimulace (Pre-X-Stim) u pacientů s epilepsií je použitelný s různými EEG systémy
Don Giovanni II | 22.10.2021, 10:00 - 11:30
Elektroencefalografie a epileptologie
Prof.MUDr. Josef Faber, Dr.Sc, nar.25.6.1935 v Č. Budějovicích, maturita Třeboň 1953, I. Lékařská fakulta UK 1953-1959, od 1966 do 2000 Neurologická klinika Kateřinská 30, Praha, od 2000 do 2010 Neurologické oddělení FN Bulovka, od 2010 dosud Ústav telematiky ČVÚT Praha. Neurologická atestace 1. stupně 1964, 2. stupně 1968, docentura 1991, obhajoba profesury 1995. Počet publikací 180, z toho 6 monografií v Acta Universitatis, 4 učebnice. Témata publikací-epilepsie, spánek, popis epileptózy, elektorencefalografie, matematické modely thalamokortikálního systému a jejich klinické aplikace.

Příspěvky:

Clivitas alfa vln vzhledem ke stavu psychiky
Don Giovanni II | 21.10.2021, 15:30 - 17:00
Neurofyziologie u psychiatrických onemocnění
Autor je členem skupiny Multimodální a funkční neurozobrazování na CEITEC MU. Zaměřuje se na vývoj metod a pokročilé zpracování fMRI dat.

Příspěvky:

fMRI dynamická funkční konektivita u pacientů s Parkinsonovou chorobou
Don Giovanni I | 22.10.2021, 12:30 - 14:00
Movement disorders II
MUDr. Tomáš Gescheidt, Ph.D. od dokončení studia na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity, od roku 2007 doposud, pracuje na I. neurologické klinice LF MU a FN u sv. Anny v Brně. V roce 2012 složil atestační zkoušku v oboru neurologie, v roce 2013 dokončil postgraduální studium. Hlavní oblastí zájmu je klinická elektrofyziologie (elektromyografie, evokované potenciály, intraoperační monitorace) a léčba spasticity (aplikace botulotoxinu, intrathekální aplikace baklofenu pomocí „baklofenové pumpy“).

Příspěvky:

MUDr. Pavel Hok absolvoval všeobecné lékařství na Lékařské fakultě Univerzity Palackého (LF UP) v roce 2013. Již od roku 2008 spolupracuje s Laboratoří fMRI Neurologické kliniky LF UP pod vedením prof. MUDr. Ing. Petra Hluštíka, Ph.D. Hlavním výzkumným zaměřením laboratoře a potažmo i dr. Hoka je plasticita senzorimotorického systému v zobrazování fMRI. V letech 2014 a 2015–2016 dr. Hok získával také vědecké zkušenosti na výzkumných stážích na Univerzitě Johanna Wolfganga Goetheho ve Frankfurtu nad Mohanem v Německu. Od roku 2017 se ve své klinické praxi věnuje také pacientům s roztroušenou sklerózou. V roce 2020 úspěšně atestoval v oboru neurologie a také obhájil disertační práci na téma „Modulation and plasticity of sensorimotor brain networks during afferent stimulation“.

Příspěvky:

Differential Effects of Sustained Manual Pressure Stimulation According to Site of Action
Don Giovanni II | 22.10.2021, 12:30 - 14:00
Neurofyziologický výzkum a mapování mozku (HUBRAM I)
Autorka pracuje jako neurolog - elektrofyziolog na Neurochirurgické klinice FN Plzeň a LF UK Plzeň. Náplní její práce je neurofyziologický perioperační monitoring a neuromonitoring na JIP. Autorka prezentovala výsledky své práce na odborných sjezd domácích i zahraničních. Publikovala články s touto problematikou v časopisech s IF.

Příspěvky:

Navigovaná TMS v předoperačním mapování motorického kortexu
Don Giovanni I | 21.10.2021, 13:30 - 15:00
Předoperační a intraoperační neurofyziologie
Jméno: MUDr. Petr Hollý Kontakt: tel. +420 721 634 451, e-mail: petr.holly@vfn.cz Datum narození: 14.10.1989, národnost: česká Kvalifikace / vzdělání (škola, období): Postgraduální: 1. Lékařská fakulta UK, Praha, neurovědy, 2016-současnost Vysokoškolské: 1. Lékařská fakulta UK, Praha, 2010–2016 Středoškolské: SZŠ a VOZŠ Plzeň, 2005-2009 Doplňkové vzdělání / kurzy: MitoLab UDMP LF1 – metodiky PCR Ústav buněčné biologie LF1 – metody současných technologií v buněčné biologii Průběh zaměstnání /prac. zkušenosti, činnosti/: 2016-současnost Neurologická klinika VFN v Praze, sekundární lékař 2014-současnost Výuka studentů LF1 UK, přednášení forenzní genetiky 2015-2016 AGEL research, pomocná vědecká síla 2011-2012 ÚKBLD LF1, pomocná vědecká síla Prvoautorské publikace: Hollý P, Růžička E. Esenciální tremor – vzniká nový nozologický koncept? Cesk Slov Neurol N 2017; 80/113(5): 527-533 Hollý P, Rusina R, Bolceková E, Vaněčková M, Růžička E. Náhle vzniklý parkinsonský syndrom, kognitivní porucha a změny chování – polékový nebo jiný iatrogenní původ? Neurol. praxi 2019; 20(1): 57-60

Příspěvky:

Somatosenzorická temporální diskriminace – zavedení metodiky a její testování u pacientů s dystonickým třesem při cervikální dystonii.
Don Giovanni I | 21.10.2021, 15:30 - 17:00
Movement disorders I
Ibrahim Ibrahim, MSc., Ph.D. MR Unit, Department of Diagnostic and Interventional Radiology, Institute for Clinical and Experimental Medicine - IKEM Videnska 1958/9, 140 21 PRAHA 4, Czech Republic Email: ibib@ikem.cz, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3530-5165 The field of expertise: 2004–present Diffusion tensor imaging (DTI) of the brain. 2013-present MR neurography and MR tractography of peripheral nerves and skeletal muscles.

Příspěvky:

MR traktografie a MR neurografie periferních nervů
Don Giovanni II | 21.10.2021, 13:30 - 15:00
Elektromyografie a zobrazení u neuromuskulárních chorob
MARTIN JÁNI Masarykova Univerzita Kamenice 5 60200 Brno tel: +420774191164 martinjani@mail.muni.cz Výskumný pracovník, Fakultní nemocnice Brno, 2015 – doteraz Výskumný asistent, Jagiellonská Univerzita, 2018 – 2020 Výskumný asistent, University of Oxford, 2014 Výskumný asistent, Aarhus Universitet, 2012 - 2013 VZDELANIE Doktorský študijný program Neurovedy, Masarykova Univerzita, 2014 – doteraz Dizertačná práca: Neural substrates of social cognition in schizophrenia Školiteľ: Prof. Tomáš Kašpárek, Ph.D. Magisterský študijný program, Masarykova Univerzita, 2010 – 2014 Diplomová práca: The development of Theory of mind from middle childhood into adolescence. Vedúci práce: Prof. Tomáš Urbánek, Ph.D. ZAHRANIČNÉ POBYTY Erasmus+ pracovní stáž 2018-2019, Jagiellonská univerzita, Psychologický inštitút Project AKTION výmenný pobyt 2015, University of Vienna, Department of Psychology Erasmus študijný výmenný pobyt 2012 – 2013, Aarhus Universitet, Department of Psychology VÝUKA Masarykova Univerzita, Fakulta sociálních studií, 2017-2021: Selected topics in contemporary neuroscience Masarykova Univerzita, Lékařská fakulta, 2017: Psychology in physiotherapy OCENENIA Cena za najlepšiu prezentáciu: Kognice a umělý život (2016), Telč. Cestovné štipendium (kompetitívne): Brain Conference: The Social Brain (2014), Copenhagen.

Příspěvky:

Precuneus a emočné uvedomenie u schizofrénie
Don Giovanni II | 21.10.2021, 15:30 - 17:00
Neurofyziologie u psychiatrických onemocnění
MUDr. Adam Kalina pracuje na Neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol, kde se věnuje především skalpovému a intrakraniálnímu EEG a jejich využití v epileptologii a základním výzkumu.

Příspěvky:

Electrical source imaging of physiological evoked potentials from intracranial EEG signals
Don Giovanni I | 21.10.2021, 13:30 - 15:00
Předoperační a intraoperační neurofyziologie
Jiří Kutý je postgraduálním studentem Neurověd na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity. Ve svém studiu se věnuje zpracování experimentálních dat z oblasti elektrofyziologie a problematice hraniční poruchy osobnosti.

Příspěvky:

Biomedicínský inženýr a postdoc v neurovědním programu Středoevropského technologického institutu (CEITEC) Masarykovy univerzity se zaměřením na analýzu EEG a fMRI dat.

Příspěvky:

EEG microstates in mild cognitive impairment with Lewy bodies
Don Giovanni I | 22.10.2021, 12:30 - 14:00
Movement disorders II
Mgr. Bc. Pavla Linhartová, Ph.D. pracuje na Psychiatrické klinice FN Brno a LF MU jako psycholog a odborný asistent. Od roku 2019 je frekventantem psychoterapeutického výcviku v Gestalt terapii (Institut Dialog) a v letech 2019-2020 absolvovala intenzivní výcvik v Dialektické behaviorální terapii ve Velké Británii v institutu British Isles DBT Training, který je odnoží tréninkového institutu Marshy Linehanové. Je vedoucí DBT programu na Psychiatrické klinice FN Brno a zároveň aktivní DBT terapeutkou. Ve výzkumné praxi se věnuje zejména tématům hraniční poruchy osobnosti, impulzivity a emoční regulace a dále neurozobrazovacímu výzkumu v těchto oblastech a rozvoji nových možností terapie pro pacienty s poruchami regulace emocí (transkraniální magnetická stimulace, fMRI neurofeedback).

Příspěvky:

Změny mozkové konektivity po transkraniální magnetické stimulaci u pacientů s hraniční poruchou osobnosti
Don Giovanni I | 22.10.2021, 10:00 - 11:30
Experimentální a translační neurofyziologie
Postdoc ve výzkumné skupině prof. Rektora (Multimodální a Funkční Neurozobrazování). Hlavním tématem jeho výzkumné práce je vývoj metod pro analýzu multimodálních dat, např. simultánního EEG-fMRI.

Příspěvky:

Automated fusion of multimodal imaging data for identifying epileptogenic lesions in patients with inconclusive magnetic resonance imaging.
Don Giovanni II | 22.10.2021, 10:00 - 11:30
Elektroencefalografie a epileptologie
Doktorandské štúdium v oblasti kognitívnej a klinickej psychológie absolvoval na Univerzite Komenského v Bratislave. V súčasnosti pracuje na Oddelení behaviorálej neurovedy Centra experimentálnej medicíny SAV, kde sa primárne venuje základnému výskumu kognitívnych procesov prostredníctvom transkraniálnej elektrickej stimulácie mozgu.

Příspěvky:

Effects of Transcranial Electrical Stimulation on Executive Functions
Don Giovanni I | 22.10.2021, 10:00 - 11:30
Experimentální a translační neurofyziologie
EDUCATION: 2018 – expected in Jun 2022: Doctoral degree in Applied neuroscience at the Faculty of Medicine, Masaryk University in Brno, Czech Republic 2015 – 2018: Master's degree in Psychology at the Faculty of Social Studies, Masaryk University in Brno, Czech Republic 2016 – 2017: Bilateral agreement program at the Brock University in St. Catharines, Canada 2011 – 2014: Bachelor's degree in Psychology and Gender studies at the Faculty of Social Studies, Masaryk University in Brno, Czech Republic 2011 – 2012: Psychology, Faculty of Education, the University of Matej Bel in Banská Bystrica, Slovakia 2006 – 2010: Informatics, Andrej Sládkovič High School in Banská Bystrica, Slovakia WORK EXPERIENCE: 2019 – 2020: an internship at The University of Arizona, Tucson; Department of Speech, Language and Hearing Sciences; Department of Neurology 2018 – present researcher, CEITEC Masaryk University; Applied neuroscience research group of prof. Irena Rektorova 2017 – 2018 research assistant graduate student, CEITEC Masaryk University; Behavioral and social neuroscience group of prof. Milan Brazdil 2016 – 2018: researcher, Trescon Executive Search, s.r.o. 2016 – 2017: research assistant graduate student, Brock University, CA; Face perception lab of prof. Catharine Mondloch 2015 – 2017: research assistant graduate student, CEITEC Masaryk University; Behavioral and social neuroscience group of prof. Milan Brazdil PUBLICATIONS: - Cognitive effects of dance-movement intervention in a mixed group of seniors are not dependent on hippocampal atrophy; 2019 Journal of Neural Transmission; - Dysfunctional impulsivity in online gaming addiction and engagement; 2016 Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace - Dotazník výkonové motivace : Recenze metody; 2016 Testfórum: Journal of psychodiagnostics

Příspěvky:

Dance intervention-induced changes in functional connectivity are moderated by cognitive reserve
Don Giovanni II | 22.10.2021, 12:30 - 14:00
Neurofyziologický výzkum a mapování mozku (HUBRAM I)
Životopis Mgr. et Mgr. Ľubomíra Nováková, Ph.D. lubomiraxnovakova@gmail.com VZDĚLÁNÍ, PRÁCE 10/2012 – 12/2016 Masarykova Univerzita Brno, LF, doktorský studijní program Neurovědy 4/2013 – současnost Výzkum. pracovnice v CEITEC MU Prvoautorské publikace: NOVAKOVA, L., GAJDOS, M., REKTOROVA, I. Theta-burst transcranial magnetic stimulation induced cognitive task-related decrease in activity of default mode network: An exploratory study. BRAIN STIMULATION, 2020. ANDERKOVA, L., PIZEM, D., KLOBUSIAKOVA, P., GAJDOS, M., KORITAKOVA, E., REKTOROVA, I. Theta Burst Stimulation Enhances Connectivity of the Dorsal Attention Network in Young Healthy Subjects: An Exploratory Study. NEURAL PLASTICITY, 2018. ANDERKOVA, L., BARTON, M., REKTOROVA, I. Striato-cortical connections in Parkinson's and Alzheimer's diseases: Relation to cognition. MOVEMENT DISORDERS, 2017. ANDERKOVA, L., ELIASOVA, I., MARECEK R., JANOUSOVA E., REKTOROVA I.Distinct Pattern of Gray Matter Atrophy in Mild Alzheimer’s Disease Impacts on Cognitive Outcomes of Noninvasive Brain Stimulation. JOURNAL OF ALZHEIMERS DISEASE, 2015. ANDERKOVA, L., REKTOROVA, I. Cognitive Effects of Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation in Patients with Neurodegenerative Diseases–Clinician’s Perspective. JOURNAL OF THE NEUROLOGICAL SCIENCES, 2014. H-index: 7 Vedení grantu: Efekt transkraniální stimulace tDCS na zrakovou pozornost u pacientů s mírnou kognitivní poruchou - studie kombinující MRI a neinvazivní mozkovou stimulaci (NV18-04-00256)

Příspěvky:

Is the vertex a good control stimulation site? Theta burst stimulation in healthy controls
Don Giovanni I | 22.10.2021, 10:00 - 11:30
Experimentální a translační neurofyziologie
Neurofyziológ a psychiater, vedúci Oddelenia behaviorálnej neurovedy v Centre experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied

Příspěvky:

Strach z výšky v prostredí virtuálnej reality
Don Giovanni II | 21.10.2021, 15:30 - 17:00
Neurofyziologie u psychiatrických onemocnění