This site uses cookies. By continuing to use this site you agree to our use of cookies in accordance with our Cookie Policy, Close

50. ČESKÝ A SLOVENSKÝ CEREBROVASKULÁRNÍ KONGRES

22. - 24. června 2022, Hotel Galant, Mikulov


menu
Martin
doc. MUDr. Michal Bar Ph.D. FESO je přednosta neurologické kliniky Fakultní nemocnice a LF OU v Ostravě. Je místopředseda ČNS JEP , členem výboru CV sekce a členem ESO komise pro certifikaci iktových center. Je autorem nebo spoluautorem 77 publikací v časopise s IF s 860 citacemi . Jeho citační index je 18.

Příspěvky:

Význam multimodálního CT vyšetření v diagnostice akutní ischemické CMP
Pálava | 23.06.2022, 07:30 - 09:00
Workshop I
Ostrava
Ústí nad Labem
C U R R I C U L U M V I T A E Priezvisko/Meno/Titul MARTINA CVIKOVÁ, MUDr. Adresa RYBÁRSKA 21, 036 01 MARTIN , SLOVENSKÁ REPUBLIKA Telefón +421 907 031 592, +420 737 786 758 E-mail martina.cabukova@gmail.com Národnosť slovenská Dátum narodenia 06.11.1990 VZDELANIE • Dátum 2009 - 2015 • Fakulta Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave • Dátum 2003 - 2009 • Stredná škola Gymnázium Viliama Paulinyho – Tótha v Martine PRACOVNÉ SKÚSENOSTI • Dátum August 2015 - Jún 2019 Neurologické oddelenie FN Trnava, A. Žarnova 11, 917 01 Trnava • Dátum Júl 2019- doteraz 1. Neurologická klinika, Fakultná nemocnica u sv. Anny v Brne, Pekařská 53, 602 O0 Brno, Česká Republika PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ A KURZY MAREC 2018 - POSTER “Fibromuskulárna dysplázia- kazuistika“- 2. Festival neurokazuistík, Sliač, Slovenská republika MÁJ 2018 - POSTER “Rare successful repeated recanalization of the basilar artery thrombosis using aspiration thrombectomy“, Gothenburg, Sweden FEBRUAR 2018 - WORKSHOP “Neurozobrazování u cévní mozkové příhody“, Brno, Česká republika MÁJ 2018- KURZ “Management liečby spasticity“, I. Neurologická klinika LFUK a UNB v Bratislave, Slovenská republika JAZYKOVÉ ZNALOSTI Anglický jazyk POKROCILÝ Nemecký jazyk ZAČIATOČNÍK ………………………… v Brne 17.02.2022

Příspěvky:

Brno
Ústí nad Labem
Fyzioterapeut, 17 let zkušeností s neurologickými pacienty ve FN Ostrava. Zaměření na oblasti robotické rehabilitace, spastické parézy a posturografie u pacientů po CMP.

Příspěvky:

Moderní trendy neurorehabilitace u pacientů po cévní mozkové příhodě
Aurelius | 23.06.2022, 14:00 - 15:30
COVID-19 a CMP. Neurosonologie. Varia.
Ostrava-Poruba
Ústí nad Labem - Ústí nad Labem-centrum
Zuzana Gdovinová je prednostkou Neurologickej kliniky LF UPJŠ a Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach, prezidentkou Slovenskej neurologickej spoločnosti (SNeS) a bývalou predsedníčkou Cerebrovaskulárnej sekcie SNeS. Jej hlavným záujmom v neurológii sú cievne mozgové príhody a demencia. Publikovala 90 recenzovaných článkov registrovaných vo WoS, H-index 22. Je v Redakčnej rade European Stroke Journal a Českej a slovenskej neurológie a neurochirurgie. Na ESOC 2018 získala ocenenie „The Spirit of Excellence Award“ iniciatívy Angels ESO. Je Fellow of European Stroke Organisation a Felow of European Academy of Neurology, v rokoch 2019-2021 bola zástupcom SR v EAN, v roku 2022 bola zvolená za individuálneho delegáta v EAN. V rokoch 2000-2003 a 2007-2010 bola prodekankou pre medzinárodné vzťahy na Lekárskej fakulte Univerzity P.J.Šafárika v Košiciach. Je členkou Vedeckej rady LF UPJŠ a UPJŠ.

Příspěvky:

Sekundárna prevencia ischemických cievnych mozgových príhod
Pálava | 24.06.2022, 08:00 - 09:00
Workshop II
Ako sa zmenila starostlivosť o cievne mozgové príhody na Slovensku za posledných 5 rokov.
Aurelius | 22.06.2022, 10:45 - 12:00
Registry a kvalita péče
1. Osobní údaje jméno a příjmení: doc. MUDr. Igor Guňka, Ph.D. datum narození: 5. června 1978 bydliště: Za Jízdárnou 1985/4, Hradec Králové, 500 09 2. Vzdělání a odborná kvalifikace 1984-1988 Základní škola Svatopluka Čecha, Havířov 1988-1992 Základní škola 1. máje, Havířov 1992-1996 Gymnázium ul. Studentská, Havířov 1996-2002 Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, titul MUDr. 2005 atestace 1. stupně z chirurgie, Olomouc 2008 atestace (specializace) z chirurgie, Praha 2010 atestace (specializace) z cévní chirurgie, Praha 2007-2012 Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno Postgraduální doktorské studium, obor chirurgie Disertační práce: Srovnání onkologických výsledků laparoskopického a otevřeného přístupu v léčbě kolorektálního karcinomu, titul Ph.D. 2021 obhajoba habilitační práce: Karotická endarterektomie v éře endovaskulárních intervencí a moderní farmakoterapie, jmenování docentem pro obor chirurgie. Univerzita Karlova. 3. Zaměstnání 1. 8. 2002-28. 2. 2013 Chirurgická klinika FN Ostrava, 17. listopadu 1790, Ostrava 1. 3. 2013-dosud Chirurgická klinika FN Hradec Králové, Sokolská 581, Hradec Králové 1. 9. 2013-dosud zástupce přednosty chirurgické kliniky pro LP pro cévní chirurgii, FN Hradec Králové, Sokolská 581, Hradec Králové 1. 12. 2017-dosud vedoucí lékař Mezioborového transplantačního centra FN Hradec Králové 4. Pedagogická činnost září 2007-květen 2010 Zdravotně sociální fakulta, Ostravská univerzita, Syllabova 19, Ostrava - Zábřeh, 703 00 Ústav anatomie, Ústav patologické anatomie, Katedra chirurgických oborů březen 2011-únor 2013 Lékařská fakulta, Ostravská univerzita, Syllabova 19, Ostrava -Zábřeh, 703 00 Katedra chirurgických oborů 1. únor 2014-dosud Lékařská Fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova v Praze, Šimkova 870, Hradec Králové, 500 38 Katedra chirurgie 5. Expertní činnost 26. 5. 2015-dosud člen zkušební komise pro atestační zkoušky v oboru cévní chirurgie 1. 11. 2013-dosud garant specializačního vzdělávání oboru cévní chirurgie 6. Členství v odborných společnostech, výborech • člen České chirurgické společnosti ČLS J. E. Purkyně • člen sekce miniinvazivní chirurgie ČCHS • člen České společnosti kardiovaskulární chirurgie ČLS J. E. Purkyně o člen výboru České společnosti kardiovaskulární chirurgie • člen České transplantační společnosti o člen výboru České transplantační společnosti • člen akreditační komise pro obor cévní chirurgie

Příspěvky:

Chirurgická léčba akutního uzávěru arteria carotis interna
Aurelius | 23.06.2022, 10:45 - 12:00
Karotické stenózy a okluze
Hradec Králové
Trnava
Brno
Hradec Králové
Životopis není k dispozici

Příspěvky:

České Budějovice
Životopis není k dispozici

Příspěvky:

Brno
Brno
Olomouc
Praha
Je absolventkou Farmaceutické fakulty Veterinární a farmaceutické univerzity Brno a od dob ukončení studia v roce 2007 se jako akademický pracovník podílela na výuce a garantování odborných předmětů. Na svém postgraduálním studiu se zabývala hodnocením biologických účinků nově izolovaných látek přírodního charakteru a syntetizovaných substancí na tkáňových kulturách. Ve stejné době začala působit jako lektorka na odborných konferencích určených pro lékaře, lékárníky a farmaceutické asistenty. Většinu své praxe cílila na klinickou farmacii, kde se věnovala individualizaci a optimalizaci farmakoterapie hospitalizovaných pacientů, vytváření léčebných postupů dle současných guidelines. Mimo samotné působení v lékařském kolektivu pracovala v oblasti klinických studií, kde navrhovala samotný koncept, monitorovala, hodnotila a ověřovala výstupy. Tato koordinace vědeckých a výzkumných činností vedla k implementaci získaných výsledků do klinické praxe, a to jak v oblasti terapeutické, tak diagnostické. V průběhu rodičovské dovolené začala spolupracovat na realizaci odborného vzdělávání lékařů a farmaceutů formou online konferencí, kde připravuje autorské scénáře a moderuje diskuze s předními českými odborníky na aktuální témata v oblasti zdravotnictví. V současné době pracuje na pozici Národní koordinátorky výzkumné iktové sítě STROCZECH. Je autorkou odborných a vědeckých publikací a spoluautorkou několika tuzemských i mezinárodních grantů, které se věnovaly aplikaci nových terapeutických a diagnostických přístupů, jejich následnému hodnocení a ověřování dosažených klinických cílů.

Příspěvky:

Národní výzkumná iktová síť STROCZECH
Pálava | 22.06.2022, 16:45 - 17:45
Stroke Research Program
Brno
Od roku 2015 pracuje jako zdravotnický záchranář na neurologické JIP v Nemocnici AGEL Ostrava-Vítkovice. Kromě práce v nemocnici vyučuje od roku 2019 na Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické v Ostravě, kde se podílí na vzdělávání mladých zdravotníků. Od roku 2021 spolupracuje s Iniciativou Angels a stal se členem ANCS, pracovní skupiny iktový sester pro Českou republiku. Společně s ostatními členy se podílí na zvyšování kvality ošetřovatelské péče o pacienty s CMP.

Příspěvky:

NEST – Hodnocení neurologického stavu sestrou (lékařská sekce)
Cabernet | 23.06.2022, 14:00 - 15:30
Varia
NEST v praxi (Sesterská sekce)
Cabernet | 23.06.2022, 10:45 - 12:00
Sesterská sekce I
Ostrava-Vítkovice
Praha
Jsem čerstvý absolvent Všeobecného lékařství na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity. V rámci vědeckovýzkumného programu pro nadané studenty P-PooL se v Loschmidtových laboratořích Přírodověcké fakulty věnuji výzkumu bílkovin a to jak teoreticky, tak prakticky. Jako teoretický chemik a bioinformatik simuluji na superpočítačích jak se chovají bílkoviny a jak by se dalo jejich chování zlepšit. Poté je charakterizuji v laboratoři pomocí experimentů. Konkrétně se zabývám vývojem nových léčiv pro léčbu neurologických onemocnění jako je mozková mrtvice, Alzheimerova choroba či epilepsie. Velkou část mé práce tvoří design proteinů pro efektivnější recyklaci plastu PET, odstraňování bojového plynu yperitu a dalších enzymů, které se dají využít v ochraně a detoxikaci životního prostředí či v nových biochemických reakcích. Za vědeckou práci jsem byl oceněn Cenou děkana Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Cenou Studentské vědecké konference tamtéž. Jsem autorem deseti publikací, například "Computer-aided Engineering of Staphylokinase Toward Enhanced Affinity and Selectivity for Plasmin" a "Structural Biology and Protein Engineering of Thrombolytics" v Computational Structural Biotechnology Journal s IF 7.2, nebo "Promiscuous Dehalogenase Activity of the Epoxide Hydrolase CorEH from Corynebacterium sp. C12" uveřejněném v ACS Catalysis s IF 13.0. Ve volném čase se věnuji turistice, autostopu, vaření a urban exploration.

Příspěvky:

Výpočetní design nové generace trombolytik
Pálava | 22.06.2022, 16:45 - 17:45
Stroke Research Program
Loschmidtovy Laboratoře, budova C13, Kamenice 5, 625 00 Brno-Bohunice
Prof. MUDr. Robert Mikulík, Ph.D. VZDĚLÁNÍ A AKADEMICKÉ KVALIFIKACE 2018 Profesor Masarykova univerzita, Česká republika (Neurologie) 2011 Docent Masarykova univerzita, Česká republika (Neurologie) 2007 Ph.D. Masarykova univerzita, Česká republika (Neurologie) 2000 Atestace II. stupně (Neurologie), Masarykova univerzita, Česká republika 1997 Atestace I. stupně (Neurologie), Masarykova univerzita, Česká republika 1994 MUDr. Masarykova univerzita, Česká republika ČLENSTVÍ V ORGANIZACÍCH Světová iktová organizace (World Stroke Organization) – člen Osvětový výbor Světové iktové organizace (World Stroke Organization Campaign Committee) - člen Evropská iktová organizace (European Stroke Organisation - ESO) - člen Výkonná rada Evropské iktové organizace (Executive Commitee of ESO) – bývalé členství Výbor pro výuku iktových simulací při ESO (Simulation Education Committee of ESO) – člen Řídící výbor ESO-EAST (ESO-EAST Steering Committee) – předseda Iktová společnost střední a východní Evropy (Central and Eastern European Stroke Society – CEES) – člen Cerebrovaskulární sekce České neurologické společnosti – člen výboru sekce CENY 5/2017 V květnu 2017 během konání Konference Evropské iktové organizace ocenění za svůj přínos v péči o cévní mozkové příhody cenou “Spirit of Excellence”. Cenu získal od Evropské iktové organizace a Angels Initiative za své dlouholeté a úspěšné aktivity v oblasti organizace péče o cévní mozkové příhody a jejich léčby na národní i mezinárodní úrovni. 6/2004 - 12/2005 Výzkumný pobyt Neurosonologie, Oddělení Neurologie, Univerzita v Texasu, Houston. Stroke Service.

Příspěvky:

Jak dobře a správně napsat a číst abstrakt a vědecký článek
Pálava | 24.06.2022, 08:00 - 09:00
Workshop II
RES-Q mezinárodní srovnání
Aurelius | 22.06.2022, 10:45 - 12:00
Registry a kvalita péče
Regionální rozdíly v kvalitě péče o pacienty s CMP
Aurelius | 22.06.2022, 10:45 - 12:00
Registry a kvalita péče
Brno
Lékařka Neurologické kliniky LF UK a FN Plzeň se zaměřením na cerebrovaskulární problematiku, neurointenzivní péči a bolesti hlavy.

Příspěvky:

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou – neobvyklá příčina intracerebrálního a subarachnoidálního krvácení: kazuistika
Cabernet | 23.06.2022, 14:00 - 15:30
Varia
Plzeň
Chomutov
Vedoucí lékař JIP - Iktového centra, Penta Hospitals, Nemocnice Sokolov

Příspěvky:

Využití TCCS + TCD v intenzivní péči
Pálava | 23.06.2022, 14:45 - 15:45
Neurointenzivní péče a CMP
Lékař Neurologické kliniky 2.LF UK a FN Motol, student 4. ročníku postgraduálního doktorského studia se zaměřením na farmakogenetiku a farmakokinetiku DOAC.

Příspěvky:

Neurologická klinika 2.LF UK a FN Motol
MUDr. Dušan Ospalík absolvoval 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy (1. LF UK) v roce 2013. Pracuje jako lékař neurologického oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem od studií až do současnosti. V roce 2018 započal doktorské studium na 1. LF UK v oboru zobrazovacích metod. Atestaci v oboru neurologie absolvoval roku 2019. V tomtéž roce získal funkční odbornost v neurosonologii.

Příspěvky:

Ústí nad Labem
České Budějovice
Nitra
Mgr. Katarína Pinčáková pôsobí ako interný doktorand v odbore Laboratórne vyšetrovacie metódy na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave a zdravotnícky laborant Hematologického oddelenia Fakultnej nemocnice Trnava.

Příspěvky:

Pomer lymfocytov a monocytov ako prediktor nepriaznivého klinického výsledného stavu u pacientov s akútnou ischemickou cievnou mozgovou príhodou liečených mechanickou trombektómiou pre uzáver veľkej intrakraniálnej tepny
Aurelius | 22.06.2022, 16:45 - 18:00
Rekanalizační léčba
Trnava, Slovenská Republika
Olomouc
Jmenuji se Petra Pöschlová a již čtyři roky jsem staniční sestrou na Neurologickém JIP ICC Nemocnice Chomutov, která je součástí Krajské zdravotní a.s. Mé nejvyšší získané vzdělání je SIP - sestra intenzivní péče. Jsem aktivní, empatická zdravotní sestřička s mnohaletou praxí, kdy svoji práci vykonávám a vždy jsem vykonávala velmi zodpovědně, citlivě, aktivně, profesionálně a angažovaně s využitím všech svých znalostí a odborností, které jsem za 24 let získala. Celoživotní praxi jsem prováděla na Neurologickém odd od ambulantní sekce, standardní lůžka až po JIP. V průběhu této praxe jsem se účastnila mnoha školeních, přednášek a kongresů ze kterých jsem čerpala a nadále čerpám mnoho zkušeností, které aktivně využívám a implementuji do praxe v nemocnici

Příspěvky:

Protokol FESS - lékařská sekce
Cabernet | 23.06.2022, 14:00 - 15:30
Varia
CMP a co dál - sesterská sekce
Cabernet | 23.06.2022, 10:45 - 12:00
Sesterská sekce I
Chomutov
Brno
Praha
Životopis není k dispozici

Příspěvky:

Plzeň
Jmenuji se Kateřina Rusková a od roku 2015 pracuji jako vrchní sestra na neurologickém oddělení KCC Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem, která je součástí Krajské zdravotní a.s. Mé nejvyšší získané vzdělání je ARIP - specializační studium v oboru anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče a specializace v oboru Organizace a řízení zdravotnictví. Během své dlouholeté praxe jsem pracovala na Anesteziologicko-resuscitačním oddělení a Zdravotnické záchranné službě v Teplicích. V průběhu této praxe jsem se aktivně účastnila mnoha přednášek, kongresů, webinářů a jsem jedním ze zakládajících členů Angels Nurse Steering Committee. První světové sesterské pracovní skupiny zaměřené na zlepšení sesterské péče o pacienty s CMP.

Příspěvky:

Nejčastější chyby a omyly při polohování pacientů po cévní mozkové příhodě – postřehy z praxe (Sesterské sdělení)
Cabernet | 23.06.2022, 10:45 - 12:00
Sesterská sekce I
GUSS test aneb jak zlikvidovat aspirační pneumonii po cévní mozkové příhodě
Cabernet | 23.06.2022, 14:00 - 15:30
Varia
Ústí nad Labem
Životopis není k dispozici

Příspěvky:

Praha
Absolvent fakulty všeobecného veterinárního lékařství VFU Brno. Ve výzkumu se věnuje experimentální chirurgii ve dvou oblastech 1/ zvířecí modely kardiovaskulárních onemocnění - a/ model infarktu myokardu: králík, potkan,– ligace koronárních tepen, potkan - kryonekróza, b/ všechna zvířata - angiografie, c/ Goldblattův model hypertenze, d/ model izolovaného srdce ve studiu antiarytmických látek 2/ zvířecí modely neurovaskulárních onemocnění - a/ model mozkového infarktu / ischemie - králík - tromboembolická MCAO, potkan - kryonekróza, tromboembolická MCAO, "suture" model MCAO, angiografie mozkových cév (skiaskopická, miCT, MRI) d/ in vivo přímé zobrazení trombolýzy – detekce mikrofluroskopií na modelech systémové arteriální embolizace a MCAO.

Příspěvky:

Vývoj nových trombolytik – strategie testování efektivity trombolýzy na in vivo modelu u potkana
Pálava | 22.06.2022, 16:45 - 17:45
Stroke Research Program
Studentka Všeobecného lékařství na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v prestižním programu P-Pool. Věnovala se tématu Genetických predispozicí u pacientů s chronickým žilním onemocněním, se kterým se umístila na 3. místě v celostátním kole SOČ. Výsledky práce byly publikovány v impaktovaném časopise JEADV. Nyní pracuje v Loschmidtových laboratořích, kde se čtvrtým rokem zabývá výzkumem enzymů pro léčbu ischemické cévní mozkové příhody. Tento projekt je součástí klastru Stroke Brno, jehož cílem je vyvinout efektivnější trombolytikum. S výsledky své práce s názvem "Fibrin Selective Alteplase with Improved Thrombolysis and Inhibition Resistance Engineered by Rational Design" získala ocenění za nejlepší prezentaci na konferenci The Biomania Student Scientific Meeting. Je také absolventkou ICRC Akademie.

Příspěvky:

Brno
Praha
Olomouc
FNMotol Praha
Brno
Jihlava
Prof. MUDr. David Školoudík, Ph.D., FESO, FEAN vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, obor všeobecné lékařství. Od roku 1998 vede neurosonologické kurzy. Je autorem nebo spoluautorem více než 200 odborných článků, z toho více než 150 prací v impaktovaných časopisech. Autorsky se podílel na čtyřech monografiích, devíti kapitolách v monografiích a čtyřech pedagogických publikacích. Počet citací dle WoS v současnosti převyšuje 2000, Hirschův index je 21 dle WoS, resp. 22 dle SCOPUS. Za své vědecké práce byl oceněn Výroční cenou Českého literárního fondu (Literární cena Josefa Hlávky) za nejlepší odbornou publikaci v České republice za rok 2003, Haškovcovou cenou Nadačního fondu Paula Janssena a Hennerovou cenou za nejlepší odbornou práci v oboru neurologie. V současnosti je proděkanem pro vědu a výzkum Lékařské fakulty Ostravské univerzity a ředitelem Centra zdravotnického výzkumu.

Příspěvky:

Point-of-Care Ultrasound v neurologii
Aurelius | 23.06.2022, 14:00 - 15:30
COVID-19 a CMP. Neurosonologie. Varia.
Brno
Praha
Neurochirurgické oddělení Nemocnice Na Homolce
Brno
doc. MUDr. Aleš Tomek, Ph.D., FESO je absolventem 2. lékařské fakulty UK. Tématem jeho dizeratční i habilitační práce byla farmakogenetika antiagregační a antikoagulační léčby v sekundární prevenci CMP. Aktuálně je předsedou výboru Cerebrovaskulární sekce ČNS ČLS JEP a jeho hlavním zájmem je optimalizace organizace iktové péče v ČR na základě monitoringu kvality péče.

Příspěvky:

Stav péče o CMP v ČR 2022
Aurelius | 22.06.2022, 09:00 - 10:15
Organizace péče o CMP
CADASIL
Aurelius | 23.06.2022, 09:00 - 10:30
Epidemiologie, rizikové faktory a příčiny CMP
Novinky z ESOC 2022
Aurelius | 23.06.2022, 14:00 - 15:30
COVID-19 a CMP. Neurosonologie. Varia.
Praha 5
Pracuji na Neurologickém oddělení Vítkovické nemocnice jako neurolog. Od roku 2001 jako primář oddělení. Mými hlavními zájmy jsou cévní mozkové příhody,neurosonologie a intenzivní neurologická péče.

Příspěvky:

Korelace vstupní CT perfůze ( CTP) a výsledného klinického stavu u mechanické rekanalizace ischemického iktu
Pálava | 22.06.2022, 14:00 - 15:30
Varia
ostrava
Narodila som sa 10. augusta 1993 v Topoľčanoch. Štúdium medicíny na Jesseniovej lekárskej fakulte Univezity Komenského v Martine som ukončila v roku 2018. Po ukončení štúdia som jeden a pol roka pracovala na Oddelení rádioterapie a klinickej onkológie FN Nitra, na Neurologickej klinike pracujem od februára 2020. Som zaradená v špacializačnom odbore neurológia. Venujem sa primárne problematike cievnych mozgových príhod na JIS a práci na ultrazvukovej ambulancii Neurologickej kliniky FN Nitra.

Příspěvky:

Nitra
Miroslav Vařecha pracuje jako datový výzkumník ve STROKE týmu na ICRC ve Fakultní nemocnici u Sv. Anny v Brně. Účastní se projektu RES-Q, kde vyvíjí uživatelsky přívětivé statistické vizualizace dat pacientů po CMP z celého světa. Dříve pracoval na Masarykově univerzitě jako výzkumník v oborech apoptózy a signálů FGF se specializací na fluorescenční mikroskopii a pokročilé zpracování obrazu a analýzu dat. Miroslav získal svůj magisterský titul na Univerzitě Palackého v Olomouci v oboru biofyzika a chemická fyzika. Pokrčoval pak Ph.D. studiem na Oregon Graduate Institute v Oregonu, USA. Po návratu do vlasti obhájil svou Ph.D. dizertaci a odsloužil si 1 rok povinné vojenské služby e Vyškově. Miroslav se narodil v Uherském Hradišti.

Příspěvky:

Vývoj RES-Q
Aurelius | 22.06.2022, 10:45 - 12:00
Registry a kvalita péče
Narodila som sa 5.6.1981 v Bojniciach. Lekársku Fakultu Univerzity Komenského v BA som ukončila v roku 2005. Od tohto roku pracujem na Neurologickej klinike v Nitre, aktuálne na JIS. V roku 2014 som atestovala v špecializačnom odbore neurológia. Venujem sa problematike CMP a Sclerosis multiplex. 15 rokov tiež pracujem v ultrazvukovej ambulancii Neurologickej kliniky FN Nitra.

Příspěvky:

Zobrazenie karotického aterosklerotického plátu 3-T magnetickou rezonanciou
Aurelius | 23.06.2022, 10:45 - 12:00
Karotické stenózy a okluze
Jsem vedoucí výzkumné skupiny na Biofyzikálním ústavu AVČR v Brně a vědecký pracovník na Mezinárodním centrum klinického výzkumu při Fakultní nemocnici u Svaté Anny. Zabývám se in vitro cévními modely se zřetelem na biologii cévních endoteliálních buněk, hemodynamiku a trombolýzu. Právě využitím in vitro modelů pro studium trombolýzy přispívám do platformy Stroke Brno, která si klade za cíl zlepšení kvality péče o pacienty s mozkovou mrtvicí. Konkrétně se zabývám identifikací faktorů zodpovědných za snížení účinnosti trombolytik a přispívám k vývoji nových trombolytik. Jsem autorem nebo spoluautorem víc jak třiceti odborných publikací.

Příspěvky:

In vitro modely pro vývoj nových trombolytik
Pálava | 22.06.2022, 16:45 - 17:45
Stroke Research Program
Brno
Jsem výzkumnou pracovnicí na Ústavu veterinárního lékařství a Ústavu anatomie Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Zabývám se 3D tiskem cévních modelů a jejich využitím pro studium hemodynamiky.

Příspěvky:

Brno
Dr. Rosalie McDonough is the CEO of Collavidence Inc. She attended graduate studies in molecular biology and genetics at McGill University (Canada), where she experienced first-hand the struggles researchers faced trying to get their work funded. She then went on to pursue a medical degree at the University Medical Center Hamburg-Eppendorf in Germany, eventually beginning her residency in the Department of Neuroradiology. Her research focuses primarily on improving patient selection for endovascular treatment, particularly for subgroups that are underrepresented in clinical trials, as well as trial design and the economic impact of various stroke treatment strategies. Through this work, as well as existing collaborations between Hamburg and Calgary, she joined the Calgary Stroke Program as a research fellow under the guidance of Dr. Mayank Goyal. Since January 2021, she has been closely involved in the international ESCAPE NEXT and ESCAPE MeVO clinical trials, both led by the University of Calgary. These collective experiences have only served to solidify her desire to help move stroke research forward. She hopes Collavidence will be her opportunity to do so.

Příspěvky:

Robotická terapie chůze pomocí přístroje Lokomat Pro FreeD u pacientů v subakutní fázi ischemické cévní mozkové příhody
Pálava | 22.06.2022, 14:00 - 15:30
Varia
An Alternative Mechanism of Stroke Research Collaboration and Funding
Pálava | 22.06.2022, 16:45 - 17:45
Stroke Research Program
Brno
Michal Vrablík je internista zaměřený na preventivní kardiologii, poruchy metabolismu lipidů a výzkum, diagnostiku a léčbu aterosklerózy. Působí jako profesor vnitřního lékařství na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde pracuje na 3. interní klinice jako zástupce přednosty kliniky. Od roku 2011 je předsedou České společnosti pro aterosklerózu, působí ve výboru České internistické společnosti ČLS JEP, vede Českou asociaci preventivní kardiologie České kardiologické společnosti. V současnosti je předsedou Evropské federace International Atherosclerosis Society a členem edukační platformy European Atherosclerosis Society. Pravidelně přednáší na odborných akcích doma i v zahraničí a publikuje v odborném písemnictví (publikoval více než 400 článků z toho 70 v časopisech s uváděným IF). Pracuje jako šéfredaktor časopisu Hypertenze a KV prevence, je vedoucí odborný redaktor Atheroreview a působí v redakčních radách řady dalších domácích i zahraničních periodik. Je autorem více než 20 kapitol v monografiích.

Příspěvky:

Jak ještě zlepšit výsledky prevence CMP? - podpořeno Novartis s.r.o.
Aurelius | 24.06.2022, 09:00 - 10:15
Primární a sekundární prevence CMP
Moderní léčba hypertenze: praktická doporučení
Aurelius | 24.06.2022, 11:30 - 12:00
Primární a sekundární prevence CMP: arteriální hypertenze
Praha
Kristýna Znamenáčková vystudovala obor všeobecná sestra na Střední zdravotnické škole v Benešově. V průběhu své profesní kariéry následně dokončila bakalářské studium na Vysoké škole zdravotnické v programu Všeobecné ošetřovatelství. Kristýna má dlouholeté pracovní zkušenosti jako lůžková sestra v urgentní medicíně na ARO, JIP a v ambulantních zdravotnických zařízeních. Jedním z jejích nejdůležitějších profesních milníků bylo pracovní působení na Klinice kardiovaskulární chirurgie v Saúdské Arábii. Od roku 2014 se zabývá prací v oblasti klinických studií. Nejprve v pozici studijní sestry a později jako studijní koordinátorka. Od roku 2020 je výzkumnou sestrou a studijní koordinátorkou Národní výzkumné iktové sítě STROCZECH a její úlohou je koordinovat a realizovat akademické výzkumné studie ve třech pražských iktových centrech (Fakultní nemocnice v Motole, Ústřední vojenská nemocnice, Nemocnice Na Homolce).

Příspěvky:

Výzkumné sestry Národní výzkumné iktové sítě STROCZECH
Cabernet | 23.06.2022, 10:45 - 12:00
Sesterská sekce I
Praha