This site uses cookies. By continuing to use this site you agree to our use of cookies in accordance with our Cookie Policy, Close

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V případě zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro splnění smlouvy internetovým obchodníkem nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy internetovým obchodníkem.

TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE
 • Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost MH Consulting s.r.o., se sídlem Narcisová 2850, 106 00 Praha 10, identifikační číslo: 271324127, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Měststkým soudem v Praze, oddíl C, vložka 98701(dále jen „správce“).
 • Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Narcisová 2850, 106 00 Praha 10, , adresa elektronické pošty martin.horna@mhconsulting.cz, telefon + 420 731 00 66 20.
 • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
ZÁKONNÝ DŮVOD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 • Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm.b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016 / 679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95 / 46 / ES(obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „nařízení“).
ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 • Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy.
 • Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.
DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 • Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy, a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.
DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 • Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou finanční a zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání služeb či zboží nebo realizaci plateb na základě kupní smlouvy.
 • Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ
 • Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.
 • Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.
 • Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce splnit.