This site uses cookies. By continuing to use this site you agree to our use of cookies in accordance with our Cookie Policy, Close

 Kontakty

6

Připravované akce

8

Aktuální akce

304

Minulé akce

cz
  • sk
  • en
  • cz

Základní informace

Naším hlavním cílem je maximální spokojenost zákazníka. Tomuto cíli podřizujeme veškerou naši činnost i chování našich pracovníků. Za všech okolností se snažíme vyjít vám vstříc.

 

Obchodní podmínky týkající se účastníků

ČLÁNEK I / Závazná přihláška

1. Závazná přihláška zaslaná pořadateli je pro účastníka vzdělávací akce (dále jen účastníka) závazná. Pořadatel má právo nezaregistrovat závaznou přihlášku, aniž by byl povinen své rozhodnutí zdůvodňovat.

2. Po přijetí závazné přihlášky je účastník zaregistrován v den, kdy pořadatel obdrží na svůj účet platbu za objednané služby a za účastnický poplatek, který je uveden v  řádně vyplněné závazné přihlášce (není-li uvedeno jinak).

3. Při stornování závazné přihlášky a uhrazení účastnického poplatku za objednané služby se zaplacená úhrada nevrací (není-li uvedeno jinak).
 

ČLÁNEK II / Registrační poplatky

Při stornování registračního poplatku ze strany účastníka po zaregistrování závazné přihlášky se uhrazené registračního poplatky nevrací (není-li uvedeno jinak).
 

ČLÁNEK III / Organizace vzdělávací akce

1. Účastník je povinen respektovat a řídit se všemi bezpečnostními a organizačními opatřeními, které pořadatel zajistil pro plynulý průběh vzdělávací akce včetně kontroly při vstupu na vzdělávací akci a na všechny doprovodné akce, probíhající v průběhu kongresu včetně společenských večerů. Při vyzvání pořadatele je účastník povinen předložit svoji vizitku účastníka kongresu, zhotovenou pořadatelem.Tato vizitka účastníka je nepřenosná, účastník ji nesmí předat třetí osobě.

2. Pořadatel si vyhrazuje právo zveřejnit přehled účastníků z řad vystavovatelů, ostatních firem a účastníků z úřadů, nadací a středních a vysokých škol.

3. Pořadatel si vyhrazuje právo na případnou změnu přednášejícího, termínu, místa konání anebo zrušení vzdělávací akce a to nejpozději v den konání vzdělávací akce.

4. Účastník svou registrací výslovně souhlasí s tím, že během akce může být pořizován audiovizuální záznam (videozáznam, fotografie a pod.), na kterých účastník může být zachycen. Tyto záznamy mohou být dále použávány pro další marketingovvé účely a to  jak organizátora, pořadatele tak i třetích stran. Jedná se o publikace v odborných periodikách, webových stránkách a podobně. Účastník s pořizováním záznamu a následným využitím výslovně souhlasí. Pokud si ovšem nepřeje, aby na konkrétním materiálu figuroval, informuje o této skutečnosti písemně pořadatele a bude mu nápomocen s identifikací problematického záběru. Pokud to bude technicky možné a finančně nenáročné, obě strany vyvynou součinnost pro odstranění problematického záznamu. 
 

ČLÁNEK IV / Pojištění

1. Pořadatel neodpovídá účastníkům za ztrátu, zničení či jakékoliv poškození svých věcí, tašek nebo zavazadel bez ohledu na to, zda se zničení či jiné poškození stalo před zahájením, během či po skončení vzdělávací akce.

2. Každý účastník si pojištění zajišťuje sám. Pořadatel prohlašuje, že registrační poplatek neobsahuje pojištění účastníka během konání kongresu.

3. Účastník si zajišťuje pojištění pro přídad úrazu během organizovaných aktivit sám a vzdává se práva na náhradu případné škody ze strany pořadatelů v celém rozsahu.  
 

ČLÁNEK V / Závěrečná ustanovení

1. V případě, že pořadatel v důsledku jím nezaviněných okolností ("vis major") nemůže zahájit vzdělávací akci, uvědomí o tom ihned účastníky vzdělávací akce. Veškeré závazky vzniklé pořadateli ze závazné přihlášky zanikají. V tomto případě nepřísluší účastníkům vzdělávací akce žádný nárok na náhradu vzniklých škod.

2. Účastník vzdělávací akce může uplatnit reklamaci za služby poskytnuté pořadatelem u zodpovědného pracovníka bez zbytečného odkladu a to nejpozději v den ukončení vzdělávací akce. Jinak jeho právo zaniká.

3. Pořadatel je oprávněn v případě porušení některého z ustanovení těchto všeobecných podmínek vyloučit účastníka vzdělávací akce z další účasti na vzdělávací akci. V takovém případě nevzniká účastníkovi vzdělávací akce žádný nárok na náhradu případných škod a navrácení mezitím zaplaceného registračního poplatku nebo objednaných služeb (není-li uvedeno jinak).

 

Obchodní podmínky týkající se sponzorů, partnerů, vystavovatelů a jejich agentur.

• 1) Obchodní pravidla upravují postavení, práva a povinnosti organizátora a objednatele.
 

• 2) Objednávku musí objednatel doručit ve lhůtě stanovené organizátorem. Dnem potvrzení objednávky tato zakládá závazný právní vztah mezi organizátorem a objednatelem podle obchodního zákoníku ČR. Objednávky jsou vyřizovány v pořadí podle data doručení organizátorovi.
 

• 3) Odesláním objednávky objednatel výslovně souhlasí s těmito závaznými obchodními podmínkami.
 

• 4) Inzercí a reklamou se rozumí zveřejnění loga nebo reklamy na stránkách www.mhconsulting.cz případně v Programu akce, je-li publikován, podle objednávky a podkladů dodaných objednatelem.
 

• 5) Výstavní plochou se rozumí plocha v m2 s příslušenstvím nebo plocha pro reklamní banner podle objednávky.
 

• 6) Firemní prezentací se rozumí satelitní symposium nebo sponzorovaná přednáška zařazená do odborného programu akce.
 

• 7) Přidělená inzerce a reklama, výstavní plocha nebo prezentace nesmí být poskytnuta ani jinak postoupena třetí osobě.
 

• 8) Organizátorem akce je MH Consulting a pořadatelům zodpovídá za realizaci jimi stanovených závazných pravidel.
 

• 9) Všechny objednávky související s účastí a prezentací na akci musí být závazně potvrzeny nejpozději do 14ti dnů před akcí.
 

• 10) Vyúčtování a fakturace závazně potvrzených objednávek (dále jen „závazná objednávka“) provede organizátor tak, aby nejméně 75% celkové ceny každé závazné objednávky (včetně DPH) bylo uhrazeno do 14ti dnů před samotným začátkem akce, formou zálohy (předplatby). Neuhrazení zálohy (předplatby) je důvodem pro jednostranné zrušení závazné objednávky bez náhrady. Jedná se o neopominutelné Závazné pravidlo pořadatele.
 

• 11) Obvyklá lhůta pro splatnost faktur v ČR je 14 dnů. Požaduje-li objednatel, dle vlastních individuálních pravidel delší lhůtu pro splatnost fakturované ceny za objednané služby, musí tomu přizpůsobit termín závazné objednávky, dle odst. 3. těchto Závazných pravidel. 
 

• 12) Vyúčtování a fakturaci konečné ceny závazné objednávky provede organizátor bezodkladně po skončení akce.
 

• 13) V případě prodlení s úhradou konečné ceny je organizátor povinen účtovat dlužníkovi poplatek z prodlení ve výši 0,05% neuhrazené částky za každý den prodlení.
 

• 14) Prodlení s úhradou konečné ceny delší 60 dnů je důvodem pro jednostranné zrušení objednávek účasti dlužníka na jiných odborných akcích pořadatele.
 

• 15) Všechny platby, uskutečněné podle těchto Závazných pravidel pořadatele, musí být provedeny bankovním převodem.
 

• 16) V souladu s Etickým kodexem AIFP, právními a etickými pravidly a závaznými obchodními a platebními pravidly pořadatele mohou být finanční prostředky poskytnuté partnerem nebo sponzorem akce použité výhradně na organizaci a přípravu odborného programu sjezdu a jeho materiální zajištění.
 

• 17) Je nepřípustné, v době konání akce, v místě konání akce zvát registrované účastníky akce na jiné, paralelně nebo separátně organizované či pořádané akce nebo programy. Porušení tohoto pravidla je oprávněným důvodem pro odmítnutí účasti firmy (pořadatele nebo organizátora takovéto akce nebo programu) na jiných odborných akcích pořadatele.
 

• 18) Zruší-li objednatel objednávku nebo její část:
 

 do 90 dnů (včetně) před začátkem akce, činí stornovací poplatek 50% z ceny objednané inzerce, reklamy výstavní plochy nebo prezentace;
 

• do 60 dnů (včetně) před začátkem akce, činí stornovací poplatek 75% z ceny objednané inzerce, reklamy, výstavní plochy nebo prezentace;
 

• do 30 dnů (včetně) před začátkem akce a později, činí stornovací poplatek 100% z ceny objednané inzerce, reklamy, výstavní plochy nebo prezentace.
 

• O stornovací poplatek je organizátor oprávněn zkrátit již uhrazenou cenu inzerce, reklamy, výstavní plochy nebo prezentace popřípadě požadovat jeho uhrazení do 14 dní, jakmile se o zrušení objednávky od objednatele dozví.
 

• 19) Organizátor je oprávněn vyloučit z akce objednatele, který ve stanoveném termínu nezaplatí cenu objednané inzerce, reklamy, výstavní plochy nebo prezentace.
 

• 20) O zrušení či nekonání akce z důvodu vyšší moci informuje organizátor bezodkladně objednatele. V den oznámení zanikají veškeré k tomuto dni existující závazky mezi organizátorem a objednatelem bez náhrady. Organizátor je k tomuto dni oprávněn použít na základě řádného vyúčtování příslušnou odpovídající část již uhrazených plateb na úhradu již vynaložených nákladů.
 

• 21) Objednatel resp. vystavující firma se zavazuje, že bude dodržovat všechny pokyny organizátorů akce a bude postupovat v souladu s zákonnými normami, zejména zákony o regulaci reklamy, specifickými požadavky ze strany AIFP resp. MedTech v případě, že jich je objednatel členem a dalšími nařízeními ze strany SÚKLu. Organizátoři nepřebírají finanční ani věcnou odpovědnost za tato porušení.
 

• 22) Objednatel má za povinnost na vlastní náklady pojistit všechny prezentované exponáty. Organizátor nenese odpovědnost za jejich ztrátu či poškození.
 

• 23) Všechny ceny jsou stanovené dohodou a jsou uvedené bez DPH.
 

• 24) Spory vzniklé z právních vztahů založených touto objednávkou se řeší podle právních předpisů ČR.
 

Sponzoring účastníků akce

• 25) Sponzoring účastníků je přislíben až v momentě odeslání závazně objednávky prostřednictvím emailu či online formuláře na stránkách www.mhconsulting.cz. Do uvedeného data, prezentovaného na stránkách konkrétní akce, lze na žádost příslib sponzoringu bezplatně stornovat, ale po termínu bude objednávka považována za závaznou se 100% stornopoplatkem. Závazně objednané služby po uvedeném termínu nelze stornovat a musí být sponzorem uhrazeny v plné výši, bez ohledu na to, bude-li služba nakonec reálně čerpána či nikoliv a to i v případě zrušení či nekonání akce v důsledku pořadatelem nezaviněných okolností ("vis major"). Přislíbený sponzoring není možné převádět na jiného účastníka akce. 

• 26) Čelková částka za sponzorované účastníky musí být objednatelem uhrazena nejpozději do 14ti dnů před akcí. 

 

Obecné

Prodávající – provozovatel serveru 
MH Consulting s.r.o. 
Narcisová 2850 
106 00 Praha 10 
IČO: 27132412, DIČ: CZ27132412 Tel.: +420 731 00 66 20 Zodpovědná osoba: Martin Horna

Kupující – zákazník 
Fyzická nebo právnická osoba, která uskuteční závaznou objednávku služeb z nabídky. Aktuální nabídka služeb je uveřejněna na internetových stránkách provozovatele na adrese www.mhconsulting.cz

Objednávka
Kupní smlouva vzniká na základě závazné objednávky, na jejímž základě je následně realizován prodej služeb či zboží. Objednávka se stává závaznou ve chvíli přijetí objednávky prodávajícím. Závazná objednávka musí obsahovat tyto základní náležitosti: jméno a adresu kupujícího včetně telefonu nebo emailu, množství požadovaných kusů přesně specifikovaného zboží či služeb, požadovaný způsob platby, cenu za služby, zboží a přepravu. Objednávka je pokládána za závaznou pro obě strany pokud nedojde k porušení podmínek smluvených v době objednání. V případě nákupu specifického zboží či služeb "na objednávku", které je nutné na přání zákazníka objednat u dodavatele, může prodávající požadovat zálohu až do výše 100 % kupní ceny.

Ceny zboží a služeb
Ceny zboží jsou stejné v e-shopu i na pobočkách. Kupující dostane zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. Na některé druhy zboží může probíhat sleva, která je vždy časově omezena. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit slevu, pokud je dané zboží vyprodáno či služba nedostupná.

Informace o službách a zboží
Popis a technické specifikace služeb či zboží, které jsou uvedené na těchto internetových stránkách, vycházejí z informací dodavatelů a mohou se v průběhu času změnit. Prodávající si vyhrazuje právo tyto informace v případě potřeby aktualizovat či změnit. Chyby v popisech a technických specifikacích jsou vyhrazeny.

Platba za služby a zboží
Služby a zboží jsou majetkem prodávajícího do doby úplného zaplacení ceny zboží a služeb. Celková cena objednávky může být kupujícím uhrazena:

• Hotově – na registraci

• Bankovním převodem předem – kupující převede celou částku na bankovní účet prodejce. V tomto případě se realizace objednávky uskuteční až po připsání celkové částky na účet prodejce.

• Rychlá platba online – jednoduše, rychle a bezpečně zaplatíte díky online platebnímu systému kartou.

Dodání zboží či služeb
Dodávky objednaného zboží či služeb budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu. Doba dodání, která je uváděna na internetových stránkách prodávajícího, je pouze orientační a může se lišit od skutečné doby dodání. Způsob dodání a místo odběru je stanoveno na základě objednávky. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající. Zásilka se zbožím je vždy pojištěna a obsahuje daňový doklad. Rozvoz zboží zajišťuje smluvní dopravce prodávajícího po celé České a Slovenské republice.

Zrušení objednávky ze strany prodávajícího
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v následujících případech

• Objednané zboží či služba je již vyprodána, se již nevyrábí nebo nedodává nebo je dlouhodobě nedostupné.

• Cena zboží se výrazným způsobem změnila nebo byla chybně stanovena.

V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato vrácena v hotovosti nebo převedena na jeho účet v nejkratším možném termínu.

Záruční doba
Na zboží je poskytována záruka 24 měsíců. Na zboží, které je označeno jako použité, vybalené nebo poškozené je poskytována záruka 12 měsíců.

EET
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Reklamace
Kupující má právo reklamovat zboží dle zákona.

V Praze 1. 1. 2019