This site uses cookies. By continuing to use this site you agree to our use of cookies in accordance with our Cookie Policy, Close

3. KONGRES KAZUISTIK V PALIATIVNÍ MEDICÍNĚ a ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE PILOTNÍHO PROJEKTU MZ ČR

27. dubna 2022, Novoměstská radnice, Praha, Karlovo náměstí


menu

Srdečně Vás zveme na Novoměstskou radnici v Praze, na Karlovo náměstí, kde se v dopoledních hodinách uskuteční pod záštitou děkana 1. LF UK prof. Martina Vokurky a ředitele VFN v Praze prof. Davida Feltla, 3. Kongres kazuistik v paliativní péči a odpoledne na něj naváže Závěrečná konference pilotního projektu MZ ČR „Podpora paliativní péče – zvýšení dostupnosti zdravotních služeb v oblasti paliativní péče v nemocnicích akutní a následné péče“. Na místě je počítáno s maximálním počtem 100 účastníků.

Motto: kam jsme se jako nemocniční paliativní péče posunuli během posledních 3 let? Jak spolupracujeme s terénními službami? – Kde jsme udělali chyby a jak se z nich můžeme poučit? Sdílení dobré klinické praxe fungování týmu v provozu nemocnic…

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLK jako akce kontinuálního vzdělávání. Bude ohodnocena 6 kredity. Číslo akce: 106220.

Těšíme se na shledání s Vámi v Praze.

 

doc. MUDr. MgA. Kateřina Rusinová, Ph.D.
Přednostka kliniky paliativní medicíny 1. LF UK a VFN v Praze

a

MUDr. Ondřej Kopecký
Ministerstvo zdravotnictví ČR, realizační tým pilotního projektu, předseda ČSPM

 

Tato konference je financována z projektu „Podpora paliativní péče - zvýšení dostupnosti zdravotních služeb v oblasti paliativní péče v nemocnicích akutní a následné péče", reg.č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007277, v rámci OP Zaměstnanost z Evropského sociálního fondu.

Sdílejte