This site uses cookies. By continuing to use this site you agree to our use of cookies in accordance with our Cookie Policy, Close

2. ANGELS WEBINÁŘ PRO SESTRY

8. září 2021, 13:00 - 15:00


menu

prim. Doc. MUDr. Aleš Tomek, PhD, FESO, předseda Cerebrovaskulární sekce ČNS ČLS JEP 

Aleš je v současné době předsedou Cerebrovaskulární sekce ČNS ČLS JEP a působí jako primář neurologické kliniky ve FN Motol. Kromě práce v nemocnici se Aleš již několik let aktivně věnuje vzdělávání mediků, lékařů, ale i sesterského či záchranářského personálu. Z toho důvodu je vedoucí cerebrovaskulárního programu a zástupce vedoucího katedry neurologie na 2. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Je autorem více než 50 výzkumných prací a hlavním zájmem jeho vědeckého výzkumu je neurokritická péče o akutní CMP a klinické a výzkumné aplikace personalizované medicíny u pacientů s CMP. Aleš je od prvopočátků členem lékařské Angels Steering Committe jak na národní, tak i na mezinárodní úrovni. Aleš zde aktivně přispívá svou vizí o zlepšení péče pro iktové pacienty a také se společně s Iniciativou Angels aktivně podílí na edukaci lékařského a nelékařského personálu, organizací kongresů a aktivit v oblasti vzdělávání laické veřejnosti ohledně CMP.

 

Mgr. Tereza Koláčná, FN Motol

Tereza je staniční sestrou na JIPu Neurologické Kliniky 2. LF Univerzity Karlovy a FN Motol. Poslední tři roky se, ve spolupráci s Iniciativou Angels, soustavně věnuje zvyšování kvality ošetřovatelské péče v nemocnicích patřících do sítě iktových center České republiky. Díky tomu se mohla stát zakládacím členem ANCS, pracovní skupiny iktových sester, a spolu s ostatními členy se věnuje přípravě modulů vzdělávání pro iktové sestry, přípravou konferencí a dalšími tématy, které postupně odhalují a pracují na nich.

 

MUDr. David Krýsl, Ph.D., FN Motol

David je neurolog a epileptolog. Po ukončení studia na 3. lékařské fakultě UK v Praze v roce 2003 působil až do roku 2013 na neurologické klinice FN Motol, nejprve jako sekundární lékař, později jako vedoucí standardního oddělení. Paralelně se věnoval základnímu výzkumu v oblasti patofyziologie epileptických záchvatů a hypoxicko-ischemického postižení CNS, a v roce 2013 obhájil na toto téma dizertační práci. Hlavní oblastí jeho klinického zájmu byla vždy epileptologie a epileptochirurgie, kromě toho ale mj. přispěl k rozvoji diagnostiky a zvýšení obecného povědomí o autoimunitě podmíněných encefalitidách a autoimunitních příčinách epilepsie. Od roku 2013 do roku 2020 pracoval jako epileptolog a neurofyziolog v Sahlgrenově univerzitní nemocnici ve švédském Göteborgu.  Od srpna 2020 pracuje opět na své domovské klinice, t.č. jako vedoucí EEG a video-EEG laboratoře.

 

Mgr. Jakub Lasák, Nemocnice AGEL Ostrava – Vítkovice

Jakub pracuje jako zdravotnický záchranář na Neurologické JIP v Nemocnici AGEL Ostrava - Vítkovice. Předmět neurologie na škole nenáviděl, ale časem se paradoxně neurologie stala jeho zálibou. Kromě práce v nemocnici vyučuje na Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické v Ostravě, kde se podílí na vzdělávání mladých zdravotníků. V letošním roce začal spolupracovat s Iniciativou Angels a stal se členem ANCS, pracovní skupiny iktový sester pro Českou republiku. Společně s ostatními členy se podílí na přípravě Webináře pro iktové sestry.

 

Kateřina Rusková, Nemocnice Ústí nad Labem

Kateřina je vrchní sestra na Neurologickém oddělení v Krajské zdravotní a.s. Nemocnice Ústí nad Labem, které je součástí Komplexního cerebrovaskulárního centra. Společně s Iniciativou Angeles organizuje Webinář pro iktové sestry a motivuje sestry k dalšímu vzdělávání, účastí v Certifikačním kurzu pro iktové zdravotní sestry. Svojí aktivitou se snaží docílit zlepšení kvality iktové péče na regionální a národní úrovni. Katka je také členem ANCS, pracovní skupiny iktových sester pro Českou republiku.

 

Mgr. Helena Hlochová, FN Motol

Helena pracuje jako ergoterapeutka na Klinice rehabilitace ve FN Motol od roku 2000. Působí na rehabilitačním oddělení, na neurologické klinice a na oddělení DIOP a NIP. Od začátku své kariéry se věnuje rehabilitaci pacientů po CMP. Před nástupem na Kliniku rehabilitace pracovala Helena jako zdravotní sestra v intenzivní péči, a právě tato zkušenost je jedním z důvodů, proč ráda začíná s ergoterapií u pacientů již na JIPu. V rámci své odbornosti se věnuje obnově pohybu po CMP, nácviku soběstačnosti, včasné vertikalizaci a diagnostice a terapii kognitivních, percepčních a fatických funkcí. Během své dlouholeté praxe oceňuje při práci s pacienty po CMP zejména variabilitu jednotlivých případů a možnosti se tak dále profesně rozvíjet. Je členem České asociace ergoterapeutů a mimo jiné absolvovala kurzy Bobath, Kinestetická mobilizace, Bazální stimulace, je také certifikovanou trenérkou paměti. Podílí se na výuce studentů fyzioterapie a na praktické výuce studentů ergoterapie. 

 

 Ing. Robert Havalda, Iniciativa Angels

Robert pracuje na pozici konzultanta Iniciativy Angels už více než dva roky. Jeho primárním teritoriem je celá Česká republika a hlavním cílem jeho mise je zlepšení iktové péče na mezinárodní, národní a lokální úrovni. Robertova kompetence na mezinárodní úrovni zahrnuje zejména práci s iktovými sestrami v post-akutní fázi, a také spoluvytváření nástrojů pro přednemocniční iktovou péči. Zlepšení iktové péče na národní úrovni je možné dosáhnout jenom kvalitní spoluprací s odbornými společnostmi, zdravotnickými záchrannými službami a organizacemi zabývajícími se iktovou péčí. Abychom dosáhli zlepšení péče, je esenciální fungovat na lokální úrovni s jednotlivými neurology, radiology, sestrami, logopedy, ošetřovateli a záchranáři v každé nemocnici a v každém regionu individuálně. Mise, na kterou se Robert vydal, není jednoduchá. On však ví, že kdyby jeho práce mohla pomoci alespoň jednomu pacientovi, tak každá strávená minuta na cestě do nemocnice a v nemocnici měla obrovský smysl.