This site uses cookies. By continuing to use this site you agree to our use of cookies in accordance with our Cookie Policy, Close

15. KONGRES PRIMÁRNÍ PÉČE

17. - 18. září 2021, Clarion Congress Hotel Prague, Freyova 33, Praha


menu
Doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D. se čerstvě plně věnuje práci přednosty Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, předtím rozvíjel činnost Centra pro biologickou diagnostiku a léčbu, jehož součástí je zejména laboratoř stimulačních metod resp. moderních aplikací elektrokonvulzivní léčby, repetitivní transkraniální magnetické stimulace, přímé stimulace stejnosměrným proudem a stimulace jasným světlem (fototerapie). Svůj zájem však dlouhodobě směřuje do realizace reformy psychiatrické péče a do oblasti mezioborové medicíny, zejména detekce psychických poruch v populaci tělesně nemocných pacientů. Jeho práce byly oceněny několika cenami Psychiatrické společnosti ČLS JEP a Společnosti pro biologickou psychiatrii. V současnosti je bývalým předsedou Psychiatrické společnosti ČLS JEP, pro niž dlouhodobě vykonával a nadále i vykonává činnost konzultanta a garanta pro psychofarmakologické otázky ve vztahu k Ústavu pro kontrolu léčiv. Po dobu více než 10ti let byl vedoucím redaktorem oficiálního časopisu Psychiatrické společnosti ČLS JEP s více než stoletou historií „České a slovenské psychiatrie“.

Příspěvky:

Biologie postcovidových poruch nálady, úzkosti a spánku
ZENIT+NADIR | 18.09.2021, 15:30 - 17:00
Duše v době Covidu aneb staráte se o své duševní zdraví?
Praktická lékařka z Prahy 6. Narozena 1980, vystudovala 3. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy (1998-2004). Do r. 2011 pracovala jako sekundární lékařka na Oddělení klinické hematologie FNKV a v laboratoři průtokové cytometrie. Od r. 2011 zařazena do oboru VPL, předatestační praxi absolvovala v Ordinaci Mucha. V r. 2016 úspěšně atestovala v oboru, t.č. provozuje vlastní ordinaci, ve které navázala na rodinnou praxi. Je školitelkou v oboru VPL na 1. a 3. LF UK. Od r. 2020 aktivně spolupracuje se Společností všeobecného lékařství ČLS JEP a Sdružením praktických lékařů jako odborná konzultantka.

Příspěvky:

Management očkování proti covid-19 v praxi VPL
ZENIT+NADIR | 18.09.2021, 09:30 - 10:45
Očkování
Absolvent LF UK v Hradci Králové. Od roku 1994 pracuje v oboru dětského lékařství, v roce 1999 složil druhou atestaci v oboru pediatrie, od roku 2000 pracuje jako primář dětského oddělení Vítkovické nemocnice v Ostravě. Je členem České pediatrické společnosti a České obezitologické společnosti ČLS JEP, od roku 2010 je členem výboru Sekce pediatrické obezitologie České obezitologické společnosti, je členem Společnosti pro výživu – SPV ( SPV je zapojena do evropských a mezinárodních společenství pro výživu – FENS, IUNS). Klinicky se specializuje v oborech dětské obezitologie a výživy, dětské nefrologie, sonografie a intenzivní medicíny. Aktivně přednáší problematiku dětské výživy a podílí se ve spolupráci s LF v Ostravě na několika výzkumných projektech týkající se dětské výživy a obezity.

Příspěvky:

Obezita, péče o obézní dítě
VIRGO | 17.09.2021, 15:30 - 16:30
Obezita, péče o obézní dítě, náplň výkonu
Zdravé stravování na podkladě studie 1000 dnů 
AQUARIUS | 17.09.2021, 11:00 - 12:30
Výživa
Proč je důležitá prevence rotavirových onemocnění právě v dnešní době?
TYCHO+KEPLER | 18.09.2021, 11:15 - 12:05
Význam doporučených očkování v kontextu dnešní doby (Sympozium GSK)
Díky své dlouholeté práci pro Odbornou společnost praktických dětských lékařů (OSPDL) a Českou vakcinologickou společnost (ČVS) ČLS JEP je v současné době členkou poradního orgánu Ministerstva zdravotnictví České republiky (MZČR) – Expertní pracovní skupiny Národní imunizační komise (NIKO). Na začátku spolupráce s MZČR byla členkou poradního orgánu pro epidemiologii a stála tak u zrodu Národní imunizační komise v roce 2010. Podílela se na úpravách očkovacího kalendáře dětí od roku 2001. Od vzniku oboru Praktický lékař pro děti a dorost (PLDD) vede Katedru PLDD při Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ) v Praze, je členkou zkušební komise pro atestační zkoušky v oboru. Jako dlouholetá členka akreditační komise a její předsedkyně se podílela na vytvoření programu specializační náplně oboru PLDD, přípravě a vedení povinných kurzů v příslušném oboru. Již více než 10 let přednáší na 2. LF UK. Ve své odborné a publikační činnosti se zaměřuje na problematiku očkování dětí, je členkou redakční rady časopisu Vakcinologie. Po několikaleté práci na Klinice dětského a dorostového lékařství 1. LF UK v Praze odešla v roce 1997 do primární péče, provozovala zdravotnické zařízení a nyní se věnuje především práci PLDD v akreditované ordinaci v Praze. Podílí se tak nejen teoreticky, ale i prakticky na přípravě mladých pediatrů, má praktické zkušenosti z oblasti očkování dětí s více než 20-ti letou praxí. Paní doktorka zastává funkci vědeckého sekretáře OSPDL ČLS JEP, je místopředsedkyní ČVS ČLS JEP.

Příspěvky:

Očkování v době pandemie a zapojení PLDD
ZENIT+NADIR | 18.09.2021, 09:30 - 10:45
Očkování
Prevence meningokokových onemocnění – od prvního úsměvu až po první lásky
TYCHO+KEPLER | 18.09.2021, 11:15 - 12:05
Význam doporučených očkování v kontextu dnešní doby (Sympozium GSK)
COVID-19 – jak dále s očkováním
ZENIT+NADIR | 18.09.2021, 08:30 - 09:15
COVID-19 – jak dále s očkováním (Sympozium Pfizer, spol. s r.o.)
PharmDr. Milada Halačová, Ph.D. Vedoucí oddělení klinické farmacie v Nemocnici Na Homolce (NNH) s 20letou praxí v klinické farmacii a klinický farmaceut KAR FN Královské Vinohrady (FNKV): příprava a realizace bioekvivalenčních klinických studií (Výskumný ústav liečiv, Modra), terapeutické monitorování hladin léčiv (FN v Motole, Praha), klinický farmaceut v intenzivní péči (NNH, FNKV). Je předsedkyní Sekce klinické farmacie České farmaceutické společnosti ČLS JEP, členkou hlavního výboru České farmaceutické společnosti, členkou České odborné společnosti klinické farmacie, České společnosti klinické farmakologie, České odborné společnosti pro experimentální a klinickou farmakologii, International Association for Therapeutic Drug Monitoring and Clinical Toxicology (IATDMCT) a American College of Clinical Pharmacy (ACCP). Je členkou vědecké rady neziskové organizace Průvodce pacienta, z. ú. Autorka vítězného projektu celostátní soutěže „Bezpečná nemocnice 2013“, vedoucí realizačního týmu klinických farmaceutů v celostátním projektu „Farmakoterapie v domovech pro seniory“ realizovaném neziskovou organizací Průvodce pacienta, z. ú. Je asistentkou farmakologického ústavu 2. LF UK; aktivně přednáší v pregraduálním, specializačním a kontinuálním vzdělávání lékařů a farmaceutů.

Příspěvky:

Lékové problémy v kazuistikách
TYCHO+KEPLER | 17.09.2021, 13:30 - 14:30
Lékové interakce v kazuistikách
Adam Houska je vedoucí lékař Podpůrného a paliativního týmu FN Královské Vinohrady v Praze a výzkumný pracovník Centra paliativní péče. V letech 2008–2011 pracoval na Interní klinice ÚVN v Praze. V roce 2015 atestoval ze všeobecného praktického lékařství a v roce 2018 z paliativní medicíny. Koordinoval celostátní projekt paliativnipraktik.cz. V rámci doktorského studia lékařské psychologie na 1. LF UK se věnuje vnímání autonomie a priorit pacientů v závěru života. V roce 2017 získal Avast stipendium pro paliativní péči. Aktivně přednáší a publikuje, vyučuje paliativní péči na 3. LF UK. Absolvoval kurz pro lektory komunikace od společnosti VitalTalk.

Příspěvky:

Praktický lékař a plánování péče v závěru života
TYCHO+KEPLER | 18.09.2021, 15:30 - 17:00
Komunikace závažných zpráv
Domácí paliativní péče - role praktického lékaře
AQUARIUS | 18.09.2021, 14:00 - 15:00
Praktický lékař a plánování péče v závěru života
MUDr. Ilona Králová 14. 2. 1986 Zdaru 1509/8, 140 00 Praha 4 Současná pozice: Praktický lékař Radotín s.r.o., Praha Vzdělání: 1. Lékařská fakulta, Univerzita Karlova, 2005 - 2011 Všeobecné praktické lékařství, rok ukončení 2014 Profesní dráha: 2014 - doposud, VPL, Praktický lékař Radotín s.r.o. 20011 - 2014 specializace v oboru Všeobecné praktické lékařství Člen rady spolku Mladí praktici 2017 - 2019 Člen pracovní skupiny MZČR: Mamografický screening Vědecké aktivity/kurzy/publikace: Kurz pracovního lékařství, IPVZ Kurz myoskeletální medicíny, IPVZ Spoluautor knihy Všeobecné praktické lékařství Školitel pro výuku studentů 1. LF UK a 2. LF UK Publikace: Nejčastější chyby v poskytování pracovnělékařských služeb - Acta Medicinae, Mamografický screening - Bulletin SPL ČR

Příspěvky:

Pracovnělékařské služby v praxi
LEO | 17.09.2021, 11:00 - 12:30
Pracovnělékařské služby v praxi
CURRICULUM VITAE MUDr. Petr MACHEK Date of Birth: 15.3.1969 Citizenship: Czech Republic Contact Data: Telephone at work: + 420 724 127 429 E-mail: petr.machek@lekarskyemail.cz Job Experience: 2005 – till now Fresenius Medical Care Czech Republic Head doctor 1999 – 2005 EuroCare Vice Head doctor ambulance, consiliary practice 1996 – 1999 Department of Internal Medicine, Hospital in Teplice Medical doctor Education 1991 - 1996 Faculty of General Medicine, Charles University in Hradec Králové 1999 1st grade attestation in internal medicine 2005 Attestation in nephrology Current Membership in Professional Associations 2005 – present Czech Nephrology Association Member 2000 – present ERA/EDTA (European Renal Association/European Dialysis and Transplant Association) Member 1996 – present The Czech Medical Chamber Member Professional Activities – essays accepted for presentation 2000, 2005 Hospital in Hradec Kralove, III. Medical Faculty of Charles University in Prague The permanent dialysis catheter – technique of implementing – speaker 2007 Nephrology Advances in the assessment of optimal („dry“) body mass in hemodialyzed patiens – co-author 2007 NDT (Nephrology Dialysis & Transplantation) Towards improved cardiovascular management: the necessity of combining blood pressure and fluid overload – co-author 2008 ERA/EDTA Stocholm Lean body mass in dialysis patients: results of long-term follow up using biospectroscopy monitoring – poster author 2008 ERA/EDTA Stocholm Optimal Fluid Status assessed with Bioimpedance Spectroscopy reduces Hypotensive Episodes in HD Patients – poster author 2009 NDT (Nephrology Dialysis & Transplantation) Guided optimization of fluid status in haemodialysis patients –author 2011 Blood Purification Determination of dialysis dose: a clinical comparison of methods – co-author 2011 WNC Vancouver Fluid overload management clinical workflow to achieve normohydration implementation into a large dad-information system – co author 2013 International Congress of Vascular Access Prag Using active carbon plaster for haemostasis – poster autor 2014 Initiator and founder of the eZprava system

Příspěvky:

eZpráva jako jedna z cest elektronizace zdravotnictví
AQUARIUS | 18.09.2021, 11:00 - 12:30
E-zpráva
Pavel Martínek vystudoval 3. lékařskou fakultu UK v Praze, v průběhu studia strávil rok na univerzitě v německém Tübingenu, což ovlivnilo jeho budoucí směřování. Po promoci v roce 2011 získával první praktické zkušenosti v severním Bavorsku, kde začínal na malé interní klinice. Rok pak strávil v chirurgicko-ortopedické ambulanci tamtéž a přes dva roky se věnoval neurologii na jiné regionální klinice rovněž v severním Bavorsku. V předatestační přípravě pokračoval u bývalého kolegy – praktického lékaře ve středních Frankách (Bavorsko) a dokončil ji v Horní Lužici (Sasko). Atestoval v Mnichově v roce 2018. Specifická konstelace v trojmezí Německo-ČR-Polsko, kde nějakou dobu žil a pracoval, vedla k založení Česko-německého vzdělávacího spolku, jehož je zakládajícím členem. Cílem je přenos poznatků mezi českými a německými (nejen praktickými) lékaři a odbourávání předsudků. Od 1.4.2020 se podílí na činnosti nově založeného Kabinetu praktického lékařství 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V září 2020 založil vlastní ordinaci praktického lékařství v oblasti Českého ráje - Mnichově Hradišti.

Příspěvky:

Medicína studií vs. medicína reálného světa
TYCHO+KEPLER | 17.09.2021, 15:30 - 17:00
Komunikující lékař - spokojený pacient (Mladí praktici)
Kouč a konzultant specializovaný na témata motivace, resilience a komunikace ve zdravotnictví. Ve své práci těží ze svých dlouhodobých zkušeností nemocničního lékaře, koordinátora mezinárodních výzkumných projektů i korporátního odborného poradce a interního kouče. V rámci své soukromé praxe se kromě workshopů a individuálních sezení pro zdravotníky věnuje i výuce na 2.LF UK a MFF UK a dobrovolnictví pro různé pacientské organizace.

Příspěvky:

Verba medicamentaria
TYCHO+KEPLER | 17.09.2021, 15:30 - 17:00
Komunikující lékař - spokojený pacient (Mladí praktici)
Mgr. Kristýna Fišerová - vystudovala adiktologii na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy a v rámci Národní linky pro odvykání působila jako konzultant, vedoucí týmu a nyní zastává pozici odborného garanta. Kromě toho pracovala také jako adiktolog v pobytové léčbě a nyní pracuje mimo jiné jako DBT terapeut.

Příspěvky:

Workshop na odvykání kouření
STELLA | 17.09.2021, 15:30 - 16:30
Odvykání kouření
Životopis MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA Nar. 3.2.1956 v Praze R.č.: 565203/0725 Bytem: Praha 5, Zoubkova 1231/4 Vzdělání: Základní devítiletá škola, Praha 5, U Santošky 17, ukončena 1971 Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11, ukončeno maturitou 1975 Fakulta všeobecného lékařství University Karlovy v Praze, promoce červenec 1981 Postgraduální vzdělání: Atestace I. stupně v oboru radioterapie 1985 Atestace II. stupně v oboru radioterapie 1990 Nástavbová atestace v oboru klinická onkologie 2000 Prague International Business School, titul: MBA 2005 Obhájena doktorská disertační práce v rámci postgraduálního studia v kombinované formě na UK 2. LF v doktorském studijním programu Preventivní medicína. Práce na téma: Prognostické faktory ve vztahu k riziku karcinomu prsu a indikace cílené terapie jako prevence relapsu a komplikací léčby. 20.5.2008, titul: Ph.D. 1.10.2013 jmenována docentkou pro obor onkologie Dosavadní zaměstnání: Od 1.8.1981 Radioterapeuticko – onkologické oddělení Fakultní nemocnice v Motole – – sekundární lékař Od 1.10.1990 Radioterapeuticko – onkologické oddělení Fakultní nemocnice v Motole – – primářka, současně vedoucí lékař Komplexního onkologického centra ve FN v Motole Od 1.10.1991 Odborný asistent na 2. lékařské fakultě University Karlovy, katedra Klinické onkologie Od 1.10.2013 jmenována přednostkou Onkologické kliniky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice v Motole Od 1.1.2018 vedoucí lékař Národního onkologického centra FN v Motole a 2. LF UK Od roku 2018 vedoucí lékař oboru klinické onkologie pregraduální výuky 2. LF UK Od roku 2014 školitel v oboru Preventivní medicína doktorského studijního programu 2. LF UK Členství v odborných společnostech: Člen vědecké rady ministra zdravotnictví ČR Předsedkyně České onkologické společnosti ČLS JEP Místopředsedkyně akreditační komise pro obor klinická onkologie Člen vědecké rady 2. LF UK Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky - člen Česká společnost paliativní medicíny - člen Česká společnost všeobecného lékařství - člen Česká lymfologická společnost - člen EORTC Member 14609

Příspěvky:

Druhé nádory - výzva pro onkology i lékaře primární péče
ZENIT+NADIR | 18.09.2021, 11:15 - 12:45
Časný záchyt prognosticky nepříznivých nádorových onemocnění
Profesor lékařské psychologie, klinický psycholog, působí na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Věnuje se propojováním psychologických a medicínských poznatků a jejich praktickému využití. K tématu publikoval více než 250 původních prací, je autorem nebo spoluautorem 20 monografiík, převážně z oblasti lékařské psychologie a etiky.

Příspěvky:

Péče o duševní zdraví před i po COVIDu
ZENIT+NADIR | 18.09.2021, 15:30 - 17:00
Duše v době Covidu aneb staráte se o své duševní zdraví?
Martin Seifert promoval v oboru všeobecné lékařství na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v roce 2009. Základní praxi získal především na III. interní klinice, na Klinice rehabilitace a dalších pracovištích VFN v Praze. 5 let pracoval v Německu, částečně na univerzitní neurorehabilitační klinice, částečně jako venkovský praktický lékař. Poté co se vrátil do rodné Prahy, složil v roce 2015 atestaci z Všeobecného praktického lékařství. V září 2017 dokončil pětiletý psychoterapeutický psychodynamický výcvik se zaměřením na psychosomatiku a od té doby se věnuje psychosomatické a psychoterapeutické praxi s řádnou supervizí. V roce 2019 získal odbornou způsobilost v oboru Psychosomatická medicína. Podílel se například na tvorbě Doporučeného postupu pro praktické lékaře Psychosomatické poruchy a medicínsky nevysvětlitelné příznaky. Napsal také kapitoly do knihy Všeobecné praktické lékařství (Galén, 2019), mj. o psychosomatice. Od července 2013 pracuje v pražském Karlíně jako praktický lékař ve své ordinaci. Kromě toho působí jako psychosomatický lékař v CKP Sámova a na klinice Atoda, slouží LSPP ve FNKV, od roku 2017 je aktivním členem Rady Mladých praktiků z.s. a vyučuje praktické lékařství a psychosomatiku na 1. LF UK a především na 3. LF UK, kde v únoru 2020 založil Kabinet praktického lékařství, který vede a jehož činnost s nadšením rozvíjí.

Příspěvky:

Somatizující pacient v ordinaci praktického lékaře
TYCHO+KEPLER | 17.09.2021, 15:30 - 17:00
Komunikující lékař - spokojený pacient (Mladí praktici)
Narozena 18.8.1986 v Hodoníně. Studium na 1. LF UK úspěšně ukončila v roce 2011. Atestaci v oboru všeobecné praktické lékařství získala v roce 2014. Aktuálně při rodičovské dovolené pracuje na částečný úvazek jako praktická lékařka na Rehabilitační klinice Malvazinky v Praze, kde je zaměstnána od roku 2013. Zde se kromě běžné kurativní činnosti věnuje také pracovnělékařským službám a akupunktuře.

Příspěvky:

Kazuistika- Tak dnes už jen "pracovky"...
ZENIT+NADIR | 17.09.2021, 15:45 - 17:00
Kasuistiky aneb poučení z ordinace praktiků
Vystudovala jednooborovou psychologii FF MU v Brně, postgraduálního studium klinické psychologie na UP v Olomouci a v roce 2015 získala osvědčení o samostatném výkonu povolání bez odborného dohledu - adiktolog. Od roku 2005 pracuje na 1. lékařské fakultě jako odborná asistentka oboru adiktologie, od roku 2015 pracuje také jako vedoucí Adiktologické ambulance a Ambulance dětské a dorostové adiktologie Kliniky adiktologie VFN v Praze. Je místopředsedkyní České asociace adiktologů a členkou Společnosti pro návykové nemoci České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.

Příspěvky:

Vliv pandemie nemoci covid-19 na závislosti
ZENIT+NADIR | 18.09.2021, 15:30 - 17:00
Duše v době Covidu aneb staráte se o své duševní zdraví?
LF UK v Plzni jsem ukončila v roce 1981. Poté jsem pracovala 12 let na interním oddělení Nemocnice v Karlových Varech. V roce 1984 jsem složila atestaci I. stupně z vnitřního lékařství a chystala se k atestaci II. stupně. Po revoluci se naskytla možnost zprivatizovat venkovské středisko, proto jsem se rozhodla pro změnu oboru a odchod z nemocnice. Od 1.1.1993 jsem začala pracovat ještě pod hlavičkou Nemocnice s poliklinikou jako praktický lékař ("obvoďák") na různých obvodech v okolí Karlových Varů. V květnu 1994 jsem složila atestaci ze Všeobecného lékařství I. st. a od října 1994 pracuji jako soukromá praktická lékařka na zprivatizovaném středisku vzdáleném asi 10 km od K. Varů. V té době se naskytla příležitost převzít malé závodní středisko v Karlových Varech, jemuž hrozil zánik. Spojila jsem tedy několik ordinací pod jednu hlavičku. Pracuji jak ve městě tak na venkově. Od roku 1995 se angažuji ve Sdružení praktických lékařů, zastávám funkci okresního a krajského zástupce. Pořádám různé vzdělávací akce, zastupuji PL na jednáních, zprostředkovávám informace a servis SPL do jednotlivých ordinací praktických lékařů v kraji. Proto, aby byl hlas PL slyšet i na půdě ČLK, jsem se začala angažovat i v ČLK. V roce 2005 jsem byla zvolena jako delegátka sjezdu, od roku 2010 jsem již potřetí zvolena jako předsedkyně OS ČLK v Karlových Varech.

Příspěvky:

Znalost pacienta a intuice
ZENIT+NADIR | 17.09.2021, 15:45 - 17:00
Kasuistiky aneb poučení z ordinace praktiků
Medailonek Prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph. D Profesorka Martina Vašáková promovala na Fakultě všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Získala atestace z vnitřního lékařství, tuberkulóza a respirační nemoci (dnes pneumologie a ftizeologie), alergologie a klinická imunologie, specializaci v oboru bronchologie a licenci intervenční bronchologie. Profesorkou v oboru vnitřní lékařství byla jmenována v roce 2015. V dubnu roku 2021 se stala 1. náměstkyní ministra zdravotnictví. Od roku 2016 je přednostkou Pneumologické kliniky 1.LF UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice. Profesorka Martina Vašáková je předsedkyní Výboru České Pneumologické a ftizeologické společnosti, vedoucí mezinárodního registru idiopatické plicní fibrózy - EMPIRE, členkou Kolegia ředitele České iniciativy pro asthma, členkou Oborové rady Imunologie UK a členkou dalších českých a mezinárodních společností. Profesorka Martina Vašáková je velmi aktivní v publikační činnosti, za kterou dostala také více ocenění, jako např.: Cenu rektora UK v roce 2013 za Monografii Vašáková M., Polák J., Matěj R.: Intersticiální plicní procesy. Z vědeckých výsledků nepublikačních je velmi důležité zmínit Průmyslový vzor: 2015 - Biodegradabilní tracheální stent, za který dostala Cenu inovace 2015.

Příspěvky:

Program časné detekce bronchogenního karcinomu v ČR
ZENIT+NADIR | 18.09.2021, 11:15 - 12:45
Časný záchyt prognosticky nepříznivých nádorových onemocnění
Doporučený postup COVID-19 diagnostika a léčba mimo nemocnice
ZENIT+NADIR | 17.09.2021, 08:45 - 10:30
Primární péče v době Covidu a jak dál…?