This site uses cookies. By continuing to use this site you agree to our use of cookies in accordance with our Cookie Policy, Close

68. ČESKÝ A SLOVENSKÝ SJEZD KLINICKÉ NEUROFYZIOLOGIE

21. - 22. října 2022, Congress Centre Pardubice


menu

Srdečně Vás zveme na 68. ČESKÝ A SLOVENSKÝ SJEZD KLINICKÉ NEUROFYZIOLOGIE, který se uskuteční v Congress Cetre Pardubice, 3. podlaží ATRIUM Palácr Pardubice na Masarykově náměstí.

Hlavní témata

Klinická neurofyziologie v 21. století – quo vadis?
Neurofyziologický výzkum a mapování mozku
Role klinické neurofyziologie v diagnostice a léčbě vzácných neurologických onemocnění

Další tématické skupiny

Elektroencefalografie a epileptologie
Elektromyografie, zobrazení a léčba u neuromuskulárních chorob
Spasticita a botulotoxin
Movement disorders – neurofyziologie motorických a somatosenzitivních poruch
Neurodegenerace a autonomní dysfunkce
Neurofyziologie vyšších mozkových činností
Intraoperační neurofyziologie
Posterová sekce
Neinvazivní stimulace mozku

Školy – garant Prof. MUDr. Robert Jech, Ph.D.

Škola funkčního zobrazování (sekce HUBRAM)

fMRI - open data prakticky (Martin Gajdoš, Pavel Filip)
S rostoucím zájmem o analýzy komplexních biologických vlastností mozku je nezbytné vytvořit rozsáhlé databáze sdílené se širokou vědeckou komunitou, které umožní testování nových hypotéz a vývoj nových analytických přístupů bez nutnosti opětovného pořizování dat. Prezentace se bude zabývat dostupnými daty online, diskutovat předpoklady a možnostmi přístupu k těmto datům a v neposlední řadě možnostmi sdílení dat. Prakticky zaměřený příspěvek seznámí účastníky s veřejnými fMRI daty ze studie HCP (Human Connectomme Project). Účastníci projektu se dozví, jak lze získat data a jejich popis.  Lektoři představí využití a propojení open a vlastních dat v metodické studii. Stručně budou uvedeny i další přístupy a využití veřejně dostupných fMRI dat.

Kvantitativní MR zobrazování míchy (Jan Valošek)
Cílem této školy je stručně představit současné možnosti a využití kvantitativního MRI míchy u různých onemocnění. Bude představen akviziční protokol a praktické ukázky zpracování dat. Metody kvantitativního zobrazování magnetickou rezonancí (MRI), jako například difuzně-vážené MRI, funkční MRI, či MR spektroskopie byly donedávna doménou především v oblasti zobrazování mozku. Zobrazování míchy je však limitováno jejími malými rozměry, nehomogenitami magnetického pole a fyziologickými artefakty. Nedávný pokrok v akvizici a zpracování MRI dat míchy překonává tyto limitace a umožňuje nahlédnout do míšní patofyziologie u některých chorob. Volně dostupný nástroj pro zpracování MRI dat míchy - Spinal Cord Toolbox (SCT) je k dispozici od roku 2017.


Škola elektromyografie – HANDS ON

Motorická neurografie horní končetiny (Edvard Ehler, Petr Ridzoň)
Na zdravém subjektu budou vyšetřena motorická vlákna n. ulnaris v celém svém průběhu (včetně F-vlny) i v jednotlivých úsecích s lokalizací mononeuropatie. Loketní úsek bude vyšetřen metodikou platnou pro profesionální léze (pracovní lékařství), oblast zápěstí originální metodikou zaměřenou na fokální lézi v oblasti Guyonova kanálu, metodika 2LIO k diferenciaci léze n. medianus, n. ulnaris. Budou diskutovány nálezy typické pro polyneuropatii.

Motorická a senzitivní neurografie dolní končetiny (Edvard Ehler, Petr Ridzoň)
V rámci školy proběhne praktické vyšetření motorických a senzitivních vláken vybraných nervů dolní končetiny, které je indikováno v diagnostice polyneuropatie. Zatímco pro demyelinizační neuropatie je vhodná zejména motorická neurografie n. peroneus, pro senzitivní a senzitivně-motorické polyneuropatie je to senzitivní neurografie n. suralis, n. peroneus superficialis, n. saphenus a n. plantaris medialis a lateralis.


Škola evokovaných potenciálů – HANDS ON

Standardní vyšetření zrakovými evokovanými potenciály (Jan Kremláček, Miroslav Kuba)
Účastníci kurzu budou seznámeni a vyzkouší si standardní postupy (stimulace záblesky a reverzace vzoru) pro vyšetření integrity zrakového sytému, jak je definuje společnost ISCEV (International Society for Clinical Electrophysiology of Vision). V rámci „hands on“ kurzu budou vytvořena pracoviště využívající originální zařízení (VEPPeak.com) pro registraci VEP. V rámci malých skupin účastníků kurzu bude za přítomnosti lektorů prováděno vyšetření od přípravy, registrace až po analýzu záznamů. Budou diskutovány výhody i limitace standardních VEP. 

Rozšířené vyšetření zrakovými evokovanými potenciály (Miroslav Kuba, Jan Kremláček)
Účastníkům kurzu bude prezentováno rozšíření standardů ISCEV o pohybové stimulace (Motion-onset VEP) pro zvýšení výtěžnosti vyšetření VEP. Problematika bude zasazena do kontextu zpracování vizuální informace, modularity zrakového systému a interpretace patologických záznamů. V rámci kurzu budou vytvořena čtyři pracoviště využívající originální zařízení (VEPPeak.com) pro registraci VEP. V rámci malých skupinek bude provedeno vyšetření motion-onset VEP. Převažující část kurzu bude věnována vlastní praktické registraci VEP.


Škola encefalografie

Základy interpretace EEG v intenzivní medicíně (Ondřej Strýček) 
Škola bude věnována teoretickým základum interpretace EEG v intenzivní medicíně. Účastníci budou seznámeni se základní terminologií popisující charakter EEG pozadí včetně periodických a rytmických vzorců.

Kritéria pro epileptický status a vzorce interiktálně-iktálního kontinua (Irena Doležalová) 
Budou vysvětlena kritéria epileptického statu a interiktalne-iktalního kontinua. Principy hodnocení budou ilustrovány na ukázkových EEG záznamech. 

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLK jako akce kontinuálního vzdělávání. Akce bude ohodnocena 12ti kredity. Číslo akce: 108276.

Sdílejte