This site uses cookies. By continuing to use this site you agree to our use of cookies in accordance with our Cookie Policy, Close

68. ČESKÝ A SLOVENSKÝ SJEZD KLINICKÉ NEUROFYZIOLOGIE

21. - 22. října 2022, Congress Centre Pardubice


menu
Rozbalit všechny bloky?
Zobrazit informace pro vystavovatele

Pátek

21.10.2022

06:30 - 07:45
Registrace firem
07:45 - 16:00
Registrace firem a účastníků
08:00 - 08:50

Martin Gajdoš, Pavel Filip

S rostoucím zájmem o analýzy komplexních biologických vlastností mozku je nezbytné vytvořit rozsáhlé databáze sdílené se širokou vědeckou komunitou, které umožní testování nových hypotéz a vývoj nových analytických přístupů bez nutnosti opětovného pořizování dat. Prezentace se bude zabývat dostupnými daty online, diskutovat předpoklady a možnostmi přístupu k těmto datům a v neposlední řadě možnostmi sdílení dat. Prakticky zaměřený příspěvek seznámí účastníky s veřejnými fMRI daty ze studie HCP (Human Connectomme Project). Účastníci projektu se dozví, jak lze získat data a jejich popis.  Lektoři představí využití a propojení open a vlastních dat v metodické studii. Stručně budou uvedeny i další přístupy a využití veřejně dostupných fMRI dat.

Kapacita omezena na 40 účastníků.

Handout Open fMRI data prakticky
Horna M.

Handout ke stažení

Workshop
08:00 - 08:50

Edvard Ehler, Petr Ridzoň

Na zdravém subjektu budou vyšetřena motorická vlákna n. ulnaris v celém svém průběhu (včetně F-vlny) i v jednotlivých úsecích s lokalizací mononeuropatie. Loketní úsek bude vyšetřen metodikou platnou pro profesionální léze (pracovní lékařství), oblast zápěstí originální metodikou zaměřenou na fokální lézi v oblasti Guyonova kanálu, metodika 2LIO k diferenciaci léze n. medianus, n. ulnaris. Budou diskutovány nálezy typické pro polyneuropatii.

Kapacita omezena na 10 účastníků.

Handout horní končetina
Horna M.

Handout ke stažení

Workshop
09:00 - 09:50

Jan Valošek

Cílem této školy je stručně představit současné možnosti a využití kvantitativního MRI míchy u různých onemocnění. Bude představen akviziční protokol a praktické ukázky zpracování dat. Metody kvantitativního zobrazování magnetickou rezonancí (MRI), jako například difuzně-vážené MRI, funkční MRI, či MR spektroskopie byly donedávna doménou především v oblasti zobrazování mozku. Zobrazování míchy je však limitováno jejími malými rozměry, nehomogenitami magnetického pole a fyziologickými artefakty. Nedávný pokrok v akvizici a zpracování MRI dat míchy překonává tyto limitace a umožňuje nahlédnout do míšní patofyziologie u některých chorob. Volně dostupný nástroj pro zpracování MRI dat míchy - Spinal Cord Toolbox (SCT) je k dispozici od roku 2017.

Kapacita omezena na 40 účastníků.

Handout Kvantitativní MR zobrazování míchy.
Horna M.

Handout ke stažení

Workshop
09:00 - 09:50

Edvard Ehler, Petr Ridzoň

V rámci školy proběhne praktické vyšetření motorických a senzitivních vláken vybraných nervů dolní končetiny, které je indikováno v diagnostice polyneuropatie. Zatímco pro demyelinizační neuropatie je vhodná zejména motorická neurografie n. peroneus, pro senzitivní a senzitivně-motorické polyneuropatie je to senzitivní neurografie n. suralis, n. peroneus superficialis, n. saphenus a n. plantaris medialis a lateralis.

Kapacita omezena na 10 účastníků.

Handout dolní končetina
Horna M.

Handout ke stažení

Workshop
09:50 - 10:00
Coffee Break
10:00 - 10:15
Ústní sdělení
10:15 - 10:45 Hlavní sdělení
10:45 - 11:15 Hlavní sdělení
11:15 - 11:45 Hlavní sdělení
11:45 - 12:45
Setkání
11:45 - 13:15
Oběd
13:30 - 14:45 Ústní sdělení
15:00 - 16:15 Ústní sdělení
16:00 - 16:15
Coffee Break
16:30 - 17:00 Ústní sdělení
17:00 - 17:15 Ústní sdělení
17:30 - 17:45 Ústní sdělení
20:00 - 23:00

Adresa: Sukova třída - Tyršovy sady, 530 01 Pardubice

Večeře

Sobota

22.10.2022

08:00 - 08:50

Jan Kremláček, Miroslav Kuba

Účastníci kurzu budou seznámeni a vyzkouší si standardní postupy (stimulace záblesky a reverzace vzoru) pro vyšetření integrity zrakového sytému, jak je definuje společnost ISCEV (International Society for Clinical Electrophysiology of Vision). V rámci „hands on“ kurzu budou vytvořena pracoviště využívající originální zařízení (VEPPeak.com) pro registraci VEP. V rámci malých skupin účastníků kurzu bude za přítomnosti lektorů prováděno vyšetření od přípravy, registrace až po analýzu záznamů. Budou diskutovány výhody i limitace standardních VEP.

Kapacita omezena na 20 účastníků.

Workshop
08:00 - 08:50

Ondřej Strýček

Škola bude věnována teoretickým základum interpretace EEG v intenzivní medicíně. Účastníci budou seznámeni se základní terminologií popisující charakter EEG pozadí včetně periodických a rytmických vzorců.

Kapacita omezena na 40 účastníků.

Workshop
09:00 - 09:50

Miroslav Kuba, Jan Kremláček

Účastníkům kurzu bude prezentováno rozšíření standardů ISCEV o pohybové stimulace (Motion-onset VEP) pro zvýšení výtěžnosti vyšetření VEP. Problematika bude zasazena do kontextu zpracování vizuální informace, modularity zrakového systému a interpretace patologických záznamů. V rámci kurzu budou vytvořena čtyři pracoviště využívající originální zařízení (VEPPeak.com) pro registraci VEP. V rámci malých skupinek bude provedeno vyšetření motion-onset VEP. Převažující část kurzu bude věnována vlastní praktické registraci VEP.

Kapacita omezena na 20 účastníků.

Workshop
09:00 - 09:50

Irena Doležalová

Budou vysvětlena kritéria epileptického statu a interiktalne-iktalního kontinua. Principy hodnocení budou ilustrovány na ukázkových EEG záznamech.

Kapacita omezena na 40 účastníků.

Workshop
09:50 - 10:00
Coffee Break
10:00 - 11:45 Ústní sdělení
11:45 - 13:00 Ústní sdělení
13:00 - 14:30
Setkání
13:00 - 14:30
Oběd

Předběžný program, změna vyhrazena