This site uses cookies. By continuing to use this site you agree to our use of cookies in accordance with our Cookie Policy, Close

46. ŠERCLOVY DNY A KAZUISTICKÝ SEMINÁŘ MS CENTER

10. - 11. října 2019, Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové


menu

Program konference

Kazuistický seminář MS center

a 46. Šerclovy dny 

10. - 11. 10. 2019

Studijní a vědecká knihovna Hradec Králové

Čtvrtek 10. 10. 2019: Kazuistický seminář MS center

16:00 - 18:30           Round table  

Předsedající: Mareš J., Štourač P., Vališ M. 

Rous M.: Ataka roztroušené sklerózy versus cévní mozková příhoda

Štourač P.: Klinický vývoj pacientky s roztroušenou sklerózou a Fabryho chorobou  

Škutová M.: Vysokodávkovaná chemoterapie s autologní transplantací krvetvorby u pacientky s maligním průběhem roztroušené sklerózy od počátku nemoci

Tomčík J.: Úskalí etiologie paraparesy

Kunáš Z.: Úskalí diagnostiky demyelinizačního onemocnění

Pavelek Z.: Vysoce aktivní R/R forma MS

Večeřová S.: Anti MOG

Suchá J.:  RS /ne/poznaná - časná a pozdní forma

Kolčava J.: Demyelinizace při dysregulaci imunitního systému u mladé pacientky

Dostál O.: Progresivní multifokální leukoencefalopatie při léčbě natalizumabem

 

Interaktivní hlasování - nejlepší kazuistika bude odměněna částkou 10 000 Kč. 

 

18:45 – 19:45          Symposium Highlights ECTRIMS 2019 – Novartis

Předsedající: Mareš J., Lízrová-Preiningerová J.

Štourač P.: Biomarkery roztroušené sklerózy - současný stav a perspektivy

Lízrová-Preiningerová J.: Novinky z neurooftalmologie

Vališ M.: Zaostřeno na progresivní formy RS       

 

20:00                         Společenský večer v restauraci Na Hradě

 

Pátek 11. 10. 2019: 46. Šerclovy dny

10:00 - 11:30           Kazuistická varia 

Předsedající: Kunc P., Vališ M.

Kanta M., Hanáček R., Kašparová P.: Melanotický schwannom - raritní  varianta neurogenního tumoru 

Kopřivová L.: Mylná diagnóza RS

Hemerková P.: Koincidence roztroušené sklerózy a myasthenia gravis - náhoda? Kazuistika a stručný přehled etiopatogenetických teorií

Šimůnek L.: “Stroke mimic“ a aplikace IVT

Halúsková S.: Simultánní vícečetné intracerebrální hemoragie

Masopust J.: Neuropsychiatrická videokazustika

Caisberger F.: Videokazuistiky na PPA

 

11:30 - 12:30           Oběd

 

13:00 - 15:00           Cerebrovaskulární onemocnění   

Předsedající: Krajíčková D.,Vítková E.

 

Krajina A., Vítková E., Chovanec V., Šimůnek L., Krajíčková D., Herzig R.:  Rychle progredující ischemie a začátek studie TENSION v HK (účinnost a bezpečnost trombektomie u rozsáhlých ischemií mozku v rozšířeném časovém okně: prospektivní randomizovaná studie) 

Krajina A., Krajíčková D., Česák T., Dvořáková R., Lojík M.: Spinální angiografie u durálních AVF míchy

Krajíčková D., Krajina A., Šimůnek L.: Mechanické trombektomie u starých osob  s AIS. Vlastní zkušenosti.

Chovanec V., Krajíčková D., Lojík M., Raupach J., Vítková E., Šimůnek L., Krajina A.: Angioplastika karotických tepen ve FNHK

 

 

15:00 - 15:30           Přestávka

 

 

15:30 - 17:00           Roztroušená skleróza 

Předsedající: Mareš J., Štourač P.

Krejsek J.: Léčebné ovlivnění poškozujícího zánětu u nemocných s roztroušenou sklerózou, dopady na obranný zánět

Vališ M.: Primární progrese u RS            

Mareš J.: Likvorová diferenciální diagnostika u roztroušené sklerózy

 

17:00 - 17:30           Přestávka

 

17:30 - 19:00           Varia 

Předsedající: Krajina A., Šimůnek L.  

Krajina A.: Zobrazování mozkových aneuryzmat před, při a po endovaskulární léčbě

Kanta M., Krajina A., Česák T.: Kombinovaná léčba gigantického aneuryzmatu 

Guňka I.: Akutní symptomatická okluze ACI - kdy je indikována chirurgická 
revaskularizace

Hanáček R., Česák T., Adamkov J., Krajina A., Krajíčková D.: Spinální durální AV fistula jako vzácná příčina vertebrogenních obtíží - přehled problematiky a kazuistika Pavelek Z.: Nové možnosti profylaktické léčby migrény 

 

20:00                         Společenský večer - hotel Nové Adalbertinum, Velké nám. 32

 

AKCE POUZE PRO ODBORNOU VEŘEJNOST.

Upozorňujeme Vás, že tato akce a její webové stránky nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník). Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí této akce, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám. Vstupen na webové stránky popřípadě svou účastí na akci potvrzujete, že jste se s výše uvedeným poučením seznámil(a), a že jste odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tuto akci vystavovala. Pokud vaše prohlášení nebo konání není pravdivé, upozorňujeme Vás, že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.