This site uses cookies. By continuing to use this site you agree to our use of cookies in accordance with our Cookie Policy, Close

XIV. SJEZD PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP

15. - 18. června 2022, Hotel Galant, Mikulov


menu

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

dovolte mi Vás co nejsrdečněji jménem organizačního a vědeckého výboru pozvat do Mikulova, kde se bude v prostorách hotelu Galant ve dnech 15. - 18. 6. 2022 konat XIV. Sjezd Psychiatrické společnosti ČLS JEP. Budu velmi ráda, že se i v této nelehké době rozhodnete konference zúčastnit. Věřím, že pro Vás odborný program bude přínosný a pobyt v Mikulově Vás potěší a pohladí na duši.

Na upoutávku sjezdu jsme použili modrého motýla jako symbol duše nebo psychiky. Kvůli svým životním cyklům motýli znamenají změnu, znovuzrození a vzkříšení. Ti, kteří mají modrou barvu, představují radost, zázrak a splnění přání. Dovolujeme si tak navázat na kampaň Sociální spravedlnost pro lidi s duševním onemocněním organizovanou v roce 2016 WPA. Věříme, že i náš modrý motýl bude znamenat dobrou změnu a splněná přání. Nejen úspěšně dokončenou reformu psychiatrické péče, ale také věříme, že se podaří přilákat mladou krev mezi naše profesní řady a podaří se měnit způsob, jakým jsou lidé s duševním onemocněním vnímáni.

Náš sjezd má již mnohaletou tradici a patří mezi nejširší odborná setkání psychiatrů a dalších profesí zabývajících se péčí o duševně nemocné v České republice.

Motto letošního sjezdu „Psychiatrie – obor budoucnosti“ vyjadřuje naši pevnou víru, že psychiatrie má své místo jak v klasické medicíně, tak také v oblasti tzv. zdravotně sociálního pomezí, které vyjadřuje bio-psycho-sociální rozměr péče o naše pacienty, což je plně v souladu s pojetím onemocnění dle WHO.

Na konferenci nás čekají sympozia organizovaná jednotlivými sekcemi společnosti, přednášky specificky zaměřené na moderní psychofarmakologické postupy, organizaci péče, mezioborové pohledy a v neposlední řadě i na vzdělávání v našem oboru a na vztahy s plátci zdravotní péče.

Zcela jistě se již dozvíme informace z praxe o změnách, které probíhají v rámci reformy psychiatrické péče. Mnozí z Vás již spolupracují s centry duševního zdraví, či směřujete k ambulanci s rozšířenou péčí, rozšiřujete svou nabídku služeb např. o péči stacionární, akutní lůžkovou atp., prostě se svou prací spolupodílíte na psychiatrii jako oboru budoucnosti. Doufejme, že pro krásu a smysl našeho oboru dokážeme nadchnout budoucí generaci lékařů, aby rozšířili naše řady a pomohli nám postarat se v souladu s odbornými doporučenými postupy o všechny pacienty, kteří naši péči potřebují. Na sjezdu naší odborné společnosti jistě bude dostatek prostoru pro rozšíření vědomostí o biologických příčinách duševních onemocnění a také o nových výzvách, které pro psychiatrii současná doba přináší.

Ještě jednou děkujeme za zájem o aktuální dění v oboru a pevně věříme, že pro Vás program bude zajímavý a inspirativní.

Těším se na osobní setkání

MUDr. Simona Papežová

Prezident XIV. Sjezdu Psychiatrické společnosti ČLS JEP

a předseda PS ČLS JEP od května 2022

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantovaná ČLK jako akce kontinuálního vzdělávání - účastníci obdrží certifikát o účasti. Číslo akce: 106806. Počet kreditů: 24. 

Bodové hodnocení na základě Předpisu o celoživotním vzdělávání klinických psychologů (ohodnocena 12 kredity). Číslo akce: AKP CR BO/OK/032/2022.

Akce je zařazena do systému celoživotního vzdělávání a garantována Českou asociací sester, číslo ČAS/253/2022.

Sdílejte