This site uses cookies. By continuing to use this site you agree to our use of cookies in accordance with our Cookie Policy, Close

67. ČESKÝ A SLOVENSKÝ SJEZD KLINICKÉ NEUROFYZIOLOGIE

21. - 22. října 2021, Don Giovanni Hotel Prague, Praha


menu
Rozbalit všechny bloky?
Zobrazit informace pro vystavovatele

Pátek

22.10.2021

07:00 - 16:00
Registrace firem
08:00 - 09:45
Intraoperační neurofyziologie
Ostrý S., Tomáš R.
Obsahem první části je seznámení s předoperačním indikačním procesem. Vytvoření vzájemného konsenzu indikace, výběru a rozsahu modalit pro intraoperačního monitorování. Obsahem druhé části je názorné představení techniky monitorace a mapování především n.VII během operace v mostomozečkovém koutu a mozkovém kmeni, včetně kritérií hodnocení významných změn odpovědí.

Transkraniální stimulace mozku - TMS a TES
Kremláček J., Šimko P.
Kurz představí transkraniální magnetickou a proudovou stimulaci. V části věnované magnetické stimulaci (TMS) budou popsány varianty TMS (spTMS – single pulse TMS, rTMS – repetitivní́ TMS, TBS – theta burst stimulace), excitační́ a inhibiční́ protokoly. V části věnované transkraniální proudové stimulaci (TES) bude zmíněn princip metody, představeny dominantní stimulační protokoly (tDCS, tACS, tRNS) a klinický efekt. V obou částech bude vysvětlen postup bezpečné aplikace transkraniální stimulace a budou sdíleny zkušenosti s návrhem experimentů a hodnocením efektu a kombinací TES a TMS s jinými elektrofyziologickými a zobrazovacími metodami.
Workshop
08:00 - 09:45
Evokované potenciály – SEP, MEP
Štětkářová I.
Kurz somatosensorických a motorických evokovaných potenciálů (SEP a MEP) seznámí účastníky se základními principy obou modalit, které se běžně používají v klinické praxi. Důraz je kladen na patofyziologii vedení vzruchu, jednotlivé generátory, sledované a hodnocené parametry EP, základní vyšetřovací principy, závislost na zevních a vnitřních faktorech. Budou probrány nejčastější klinické indikace obou metod spolu s kazuistikami.

Evokované potenciály – VEP, BAEP
Ceé J., Havránková P.
Kurz základy sluchových a zrakových evokovaných potenciálů (BAEP, VEP) seznámí účastníky se základními principy těchto modalit a jejich využitím klinické praxi. V teoretické části budou zmíněny generátory evokovaných odpovědí, sledované a hodnocené parametry EP, stimulační a registrační parametry, základní vyšetřovací principy, závislost na zevních a vnitřních faktorech. Budou probrány nejdůležitější klinické indikace i kontraindikace těchto metod a na praktických ukázkách zmíněna úskalí při jejich hodnocení.
Workshop
08:00 - 09:45

Elektroencefalografie – fenomenologie EEG křivky

Fábera P., Krýsl D.
Používání jednotných deskriptorů je základním předpokladem pro sdílení informací, pro výzkum i pro vzdělávání. Kurz fenomenologie EEG křivky přiblíží účastníkům interaktivní formou základní fyziologické a patologické EEG vzorce a aktuální vývoj jejich názvosloví.

Elektro-klinicko-anatomická korelace v EEG
Marusič P.
Propojení informace z EEG s informací o klinických příznacích nebo projevech a jejich korelace k určitým anatomickým částem mozku je nejen základním předpokladem pro vyhodnocení pacientů v rámci komplexního předoperačního vyšetření v případech farmakorezistentní epilepsie. Tato korelace je využitelná i v běžné klinické praxi u pacientů s nově diagnostikovanou epilepsií, nebo i u pacientů s akutní či chronickou mozkovou lézí. V bloku budou účastníci seznámeni se základy elektro-klinicko-anatomické korelace a na ukázkách si ji následně procvičí.
Workshop
08:00 - 11:00
Registrace firem a účastníků
09:45 - 10:00
Coffee Break
10:00 - 11:30 Ústní sdělení
10:00 - 11:30 Ústní sdělení
11:30 - 12:30
Oběd
12:30 - 14:00 Ústní sdělení
12:30 - 14:00 Ústní sdělení
14:00 - 14:15
Konec akce
16:15 - 18:00
Registrace firem