This site uses cookies. By continuing to use this site you agree to our use of cookies in accordance with our Cookie Policy, Close

67. ČESKÝ A SLOVENSKÝ SJEZD KLINICKÉ NEUROFYZIOLOGIE

21. - 22. října 2021, Don Giovanni Hotel Prague, Praha


menu
Rozbalit všechny bloky?
Zobrazit informace pro vystavovatele

Čtvrtek

21.10.2021

06:00 - 08:00
Registrace firem
07:30 - 18:00
Registrace firem a účastníků
08:00 - 12:00
Registrace firem
08:00 - 09:45
Difúze a BOLD - co vše může být špatně a na co si dát pozor
Keller J., Tintěra J.
Úvod do problematiky typických artefaktů v echoplanárních (EPI) sekvencích, které jsou principem difuzí váženého zobrazení i fMRI, možnosti jejich kompenzace a prevence. Praktická demonstrace ovlivnění výsledků analýzy difuzí-vážených dat vybranými artefakty.

Praktické zpracování fMRI dat v prostředí Matlab a SPM12
Gajdoš M., Mikl M.
Prakticky orientovaný kurz ukáže práci s daty v prostředí Matlab a toolboxu SPM12, včetně ukázky zpracování pomocí dávkového uživatelského skriptu. Při ukázkách se lektoři zaměří na názornou prezentaci dat a výstupů zpracování fMRI i na typické problémy, které se mohou při zpracování vyskytnout.
Workshop
08:00 - 09:45
Elektromyografie – kondukční studie
Ehler E., Mazanec R.
Cílem kurzu je seznámit účastníky s principy a možnostmi kondukčních studií. V úvodu kurzu budou zopakovány základy vedení impulzu v různých typech vláken periferních nervů. Pak následují charakteristiky a problémy registrace senzitivních i motorických potenciálů. Budou uvedeny různé metody kondukčních studií v různých nervech. Pro konkrétní použití v klinice se kurz soustředí na typické poruchy, kdy mají kondukční studie velký význam – demyelinizační neuropatie, úžinové syndromy, traumata periferních nervů. Pro větší názornost bude uvedeno několik kazuistik, a to včetně odhadu diagnózy (multiple-choice testu).

Elektromyografie – jehlová EMG
Mazanec R., Ehler E.
Východiskem kurzu je seznámit účastníky se základy jehlové elektromyografie v diagnostice neurogenních a myogenních lézí. Cílem kurzu je poskytnout účastníkům informaci o metodice jehlové EMG na základě obecně akceptovaných metodických postupů v detekci neurogenní či myogenní léze. Budou probrány základní principy jehlové EMG, hodnocení spontánní /volní aktivity a principy kvantitativního hodnocení volní aktivity s využitím počítačového zpracování signálu (T/A analýza a multi MUP analýza). Strategie vyšetření bude dokumentována ukázkami nálezů, se kterými se lékaři setkávají v reálné EMG praxi.
Workshop
08:00 - 09:45
Neurosonologie periferních nervů
Minks E., Lachmann H.
Kurz seznámí se základy vyhledávání periferních nervů pomocí ultrazvuku. Účastníci kurzu si budou moci vyzkoušet práci s UZ přístrojem při detekci hlavních nervů na horní a dolní končetině včetně anatomických úžin. (Maximum 12 účastníků)

Neurosonologie svalů horní a dolní končetiny
Jech R., Lachmann H.
Kurz je určen pro lékaře, kteří zamýšlejí aplikovat botulotoxin do svalů horní a dolní končetiny, za účelem potlačení nadměrně zvýšené svalové aktivity. Kurz je rovněž určen pro aplikátory, kteří se chtějí zdokonalit v dovednosti neurosonologie svalů končetin. Cílem je získání základních návyků při vyhledávání nejčastěji aplikovaných svalů spastických končetin pomocí ultrazvuku. (Maximum 12 účastníků)
Workshop
09:45 - 10:00
Coffee Break
10:00 - 10:15
Ceny ČSKN za r. 2020 a 2021 (2 krátké prezentace)
Ústní sdělení
10:15 - 10:45
Hlavní sdělení
10:45 - 12:30 Ústní sdělení
12:30 - 13:30
Oběd
13:30 - 15:00 Ústní sdělení
13:30 - 15:00 Ústní sdělení
15:00 - 15:30
Coffee Break
15:00 - 15:30 Posterová sekce
15:30 - 17:00
Jiné
15:30 - 17:00 Ústní sdělení
15:30 - 17:00 Ústní sdělení
17:00 - 17:30 Posterová sekce
17:15 - 18:15
Setkání
18:30 - 22:30
Večeře

Pátek

22.10.2021

07:00 - 16:00
Registrace firem
08:00 - 09:45
Intraoperační neurofyziologie
Ostrý S., Tomáš R.
Obsahem první části je seznámení s předoperačním indikačním procesem. Vytvoření vzájemného konsenzu indikace, výběru a rozsahu modalit pro intraoperačního monitorování. Obsahem druhé části je názorné představení techniky monitorace a mapování především n.VII během operace v mostomozečkovém koutu a mozkovém kmeni, včetně kritérií hodnocení významných změn odpovědí.

Transkraniální stimulace mozku - TMS a TES
Kremláček J., Šimko P.
Kurz představí transkraniální magnetickou a proudovou stimulaci. V části věnované magnetické stimulaci (TMS) budou popsány varianty TMS (spTMS – single pulse TMS, rTMS – repetitivní́ TMS, TBS – theta burst stimulace), excitační́ a inhibiční́ protokoly. V části věnované transkraniální proudové stimulaci (TES) bude zmíněn princip metody, představeny dominantní stimulační protokoly (tDCS, tACS, tRNS) a klinický efekt. V obou částech bude vysvětlen postup bezpečné aplikace transkraniální stimulace a budou sdíleny zkušenosti s návrhem experimentů a hodnocením efektu a kombinací TES a TMS s jinými elektrofyziologickými a zobrazovacími metodami.
Workshop
08:00 - 09:45
Evokované potenciály – SEP, MEP
Štětkářová I.
Kurz somatosensorických a motorických evokovaných potenciálů (SEP a MEP) seznámí účastníky se základními principy obou modalit, které se běžně používají v klinické praxi. Důraz je kladen na patofyziologii vedení vzruchu, jednotlivé generátory, sledované a hodnocené parametry EP, základní vyšetřovací principy, závislost na zevních a vnitřních faktorech. Budou probrány nejčastější klinické indikace obou metod spolu s kazuistikami.

Evokované potenciály – VEP, BAEP
Ceé J., Havránková P.
Kurz základy sluchových a zrakových evokovaných potenciálů (BAEP, VEP) seznámí účastníky se základními principy těchto modalit a jejich využitím klinické praxi. V teoretické části budou zmíněny generátory evokovaných odpovědí, sledované a hodnocené parametry EP, stimulační a registrační parametry, základní vyšetřovací principy, závislost na zevních a vnitřních faktorech. Budou probrány nejdůležitější klinické indikace i kontraindikace těchto metod a na praktických ukázkách zmíněna úskalí při jejich hodnocení.
Workshop
08:00 - 09:45

Elektroencefalografie – fenomenologie EEG křivky

Fábera P., Krýsl D.
Používání jednotných deskriptorů je základním předpokladem pro sdílení informací, pro výzkum i pro vzdělávání. Kurz fenomenologie EEG křivky přiblíží účastníkům interaktivní formou základní fyziologické a patologické EEG vzorce a aktuální vývoj jejich názvosloví.

Elektro-klinicko-anatomická korelace v EEG
Marusič P.
Propojení informace z EEG s informací o klinických příznacích nebo projevech a jejich korelace k určitým anatomickým částem mozku je nejen základním předpokladem pro vyhodnocení pacientů v rámci komplexního předoperačního vyšetření v případech farmakorezistentní epilepsie. Tato korelace je využitelná i v běžné klinické praxi u pacientů s nově diagnostikovanou epilepsií, nebo i u pacientů s akutní či chronickou mozkovou lézí. V bloku budou účastníci seznámeni se základy elektro-klinicko-anatomické korelace a na ukázkách si ji následně procvičí.
Workshop
08:00 - 11:00
Registrace firem a účastníků
09:45 - 10:00
Coffee Break
10:00 - 11:30 Ústní sdělení
10:00 - 11:30 Ústní sdělení
11:30 - 12:30
Oběd
12:30 - 14:00 Ústní sdělení
12:30 - 14:00 Ústní sdělení
14:00 - 14:15
Konec akce
16:15 - 18:00
Registrace firem