This site uses cookies. By continuing to use this site you agree to our use of cookies in accordance with our Cookie Policy, Close

67. ČESKÝ A SLOVENSKÝ SJEZD KLINICKÉ NEUROFYZIOLOGIE

21. - 22. října 2021, Don Giovanni Hotel Prague, Praha


menu

Čtvrtek

21.10.2021

06:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00
Don Giovanni I ...
Škola funkčního zobrazování (H..Škola funkčního zobrazování (H..
Workshop

08:00 - 09:45

Jiné

Don Giovanni I

Předoperační a intra..Předoperační a intra..
Oral Session

13:30 - 15:00

Intraoperační neurofyziologie

Don Giovanni I

Movement disorders I..Movement disorders I..
Oral Session

15:30 - 17:00

Movement disorders – neurofyziologie motorických a somatosenzitivních poruch

Don Giovanni I

Don Giovanni II ...
Škola elektromyografieŠkola elektromyografie
Workshop

08:00 - 09:45

Jiné

Don Giovanni II

Slavn..Slavn..
Oral Session

10:00 - 10:15

Jiné

Don Giovanni II

K. Šo..K. Šo..
Keynote Session

10:15 - 10:45

Jiné

Don Giovanni II

Klinická neurofyziologie v 21...Klinická neurofyziologie v 21...
Oral Session

10:45 - 12:30

Klinická neurofyziologie v 21. století – quo vadis?

Don Giovanni II

Elektromyografie a z..Elektromyografie a z..
Oral Session

13:30 - 15:00

Elektromyografie, zobrazení a léčba u neuromuskulárních chorob

Don Giovanni II

Neurofyziologie u ps..Neurofyziologie u ps..
Oral Session

15:30 - 17:00

Jiné

Don Giovanni II

Don Giovanni II ...
Montáž stánkůMontáž stánků
Exhibitor’s registration

06:00 - 08:00

Don Giovanni III

Expozice vystavujících firemExpozice vystavujících firem
Exhibitor’s registration

08:00 - 12:00

Don Giovanni III

Poste..Poste..
Poster Session

15:00 - 15:30

Jiné

Don Giovanni III

Poste..Poste..
Poster Session

17:00 - 17:30

Jiné

Don Giovanni III

Ottavio+Massett ...
Škola neurosonologie – hands onŠkola neurosonologie – hands on
Workshop

08:00 - 09:45

Jiné

Ottavio+Massetto

Zkoušení FO Evokovan..Zkoušení FO Evokovan..
Other Session

15:30 - 17:00

Jiné

Ottavio+Massetto

Schůze výboru Č..Schůze výboru Č..
Meeting

17:15 - 18:15

Jiné

Ottavio+Massetto

Občerstvení ...
Přest..Přest..
Coffee Break

09:45 - 10:00

Občerstvení

Oběd - restaura..Oběd - restaura..
Lunch

12:30 - 13:30

Občerstvení

Přest..Přest..
Coffee Break

15:00 - 15:30

Občerstvení

Večeře - restaurace 1. patroVečeře - restaurace 1. patro
Dinner

18:30 - 22:30

Občerstvení

Welcome desk ...
Registrace účastníků a firemRegistrace účastníků a firem
Participant’s & Exhibitor’s registration

07:30 - 18:00

Welcome desk

Posterová sekceWorkshopÚstní sděleníHlavní sděleníSetkáníJiné
Coffee BreakObědVečeře
Registrace firemRegistrace firem a účastníků

Pátek

22.10.2021

06:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00
Don Giovanni I ...
Škola speciálních technikŠkola speciálních technik
Workshop

08:00 - 09:45

Jiné

Don Giovanni I

Experimentální a tra..Experimentální a tra..
Oral Session

10:00 - 11:30

Neurofyziologický výzkum a mapování mozku

Don Giovanni I

Movement disorders I..Movement disorders I..
Oral Session

12:30 - 14:00

Movement disorders – neurofyziologie motorických a somatosenzitivních poruch

Don Giovanni I

Don Giovanni II ...
Škola elektroencefalografieŠkola elektroencefalografie
Workshop

08:00 - 09:45

Jiné

Don Giovanni II

Elektroencefalografi..Elektroencefalografi..
Oral Session

10:00 - 11:30

Elektroencefalografie a epileptologie

Don Giovanni II

Neurofyziologický vý..Neurofyziologický vý..
Oral Session

12:30 - 14:00

Jiné

Don Giovanni II

Zakon..Zakon..
End of the event

14:00 - 14:15

Jiné

Don Giovanni II

Don Giovanni II ...
Expozice vystavujících firemExpozice vystavujících firem
Exhibitor’s registration

07:00 - 16:00

Don Giovanni III

Demontáž stánkůDemontáž stánků
Exhibitor’s registration

16:15 - 18:00

Don Giovanni III

Ottavio+Massett ...
Škola evokovaných potenciálůŠkola evokovaných potenciálů
Workshop

08:00 - 09:45

Jiné

Ottavio+Massetto

Občerstvení ...
Přest..Přest..
Coffee Break

09:45 - 10:00

Občerstvení

Oběd - restaura..Oběd - restaura..
Lunch

11:30 - 12:30

Občerstvení

Welcome desk ...
Registrace účastníků a firemRegistrace účastníků a firem
Participant’s & Exhibitor’s registration

08:00 - 11:00

Welcome desk

WorkshopÚstní sdělení
Coffee BreakOběd
Registrace firemRegistrace firem a účastníkůKonec akce

Školy klinické neurofyziologie:

 

Škola funkčního zobrazování

sekce HUBRAM - funkční zobrazování I: Difúze a BOLD - co vše může být špatně a na co si dát pozor

Keller J, Tintěra J

Úvod do problematiky typických artefaktů v echoplanárních (EPI) sekvencích, které jsou principem difuzí váženého zobrazení i fMRI, možnosti jejich kompenzace a prevence. Praktická demonstrace ovlivnění výsledků analýzy difuzí-vážených dat vybranými artefakty.

 

sekce HUBRAM - funkční zobrazování II: Praktické zpracování fMRI dat v prostředí Matlab a SPM12

Gajdoš M, Mikl M

Prakticky orientovaný kurz ukáže práci s daty v prostředí Matlab a toolboxu SPM12, včetně ukázky zpracování pomocí dávkového uživatelského skriptu. Při ukázkách se lektoři zaměří na názornou prezentaci dat a výstupů zpracování fMRI i na typické problémy, které se mohou při zpracování vyskytnout.

 

Škola neurosonologie – hands on

Neurosonologie periferních nervů

Minks E, Lachmann H

Kurz seznámí se základy vyhledávání periferních nervů pomocí ultrazvuku. Účastníci kurzu si budou moci vyzkoušet práci s UZ přístrojem při detekci hlavních nervů na horní a dolní končetině včetně anatomických úžin. (Maximum 12 účastníků)

 

Neurosonologie svalů horní a dolní končetiny  

Jech R, Lachmann H

Kurz je určen pro lékaře, kteří zamýšlejí aplikovat botulotoxin do svalů horní a dolní končetiny, za účelem potlačení nadměrně zvýšené svalové aktivity. Kurz je rovněž určen pro aplikátory, kteří se chtějí zdokonalit v dovednosti neurosonologie svalů končetin. Cílem je získání základních návyků při vyhledávání nejčastěji aplikovaných svalů spastických končetin pomocí ultrazvuku. (Maximum 12 účastníků)

 

Škola elektromyografie

Elektromyografie – kondukční studie

Ehler E, Mazanec R

Cílem kurzu je seznámit účastníky s principy a možnostmi kondukčních studií. V úvodu kurzu budou zopakovány základy vedení impulzu v různých typech vláken periferních nervů. Pak následují charakteristiky a problémy registrace senzitivních i motorických potenciálů. Budou uvedeny různé metody kondukčních studií v různých nervech. Pro konkrétní použití v klinice se kurz soustředí na typické poruchy, kdy mají kondukční studie velký význam – demyelinizační neuropatie, úžinové syndromy, traumata periferních nervů. Pro větší názornost bude uvedeno několik kazuistik, a to včetně odhadu diagnózy (multiple-choice testu).

 

Elektromyografie – jehlová EMG

Mazanec R, Ehler E

Východiskem kurzu je seznámit účastníky se základy jehlové elektromyografie v diagnostice neurogenních a myogenních lézí.  Cílem kurzu je poskytnout účastníkům informaci o metodice jehlové EMG na základě obecně akceptovaných metodických postupů v detekci neurogenní či myogenní léze. Budou probrány základní principy jehlové EMG, hodnocení spontánní /volní aktivity a principy kvantitativního hodnocení volní aktivity s využitím počítačového zpracování signálu (T/A analýza a multi MUP analýza). Strategie vyšetření bude dokumentována ukázkami nálezů, se kterými se lékaři setkávají v reálné EMG praxi.

 

Škola speciálních technik

Intraoperační neurofyziologie

Ostrý S, Tomáš R

Obsahem první části je seznámení s předoperačním indikačním procesem. Vytvoření vzájemného konsenzu indikace, výběru a rozsahu modalit pro intraoperačního monitorování. Obsahem druhé části je názorné představení techniky monitorace a mapování především n.VII během operace v mostomozečkovém koutu a mozkovém kmeni, včetně kritérií hodnocení významných změn odpovědí.

 

Transkraniální stimulace mozku - TMS a TES               

Kremláček J, Šimko P

Kurz představí transkraniální magnetickou a proudovou stimulaci. V části věnované magnetické stimulaci (TMS) budou popsány varianty TMS (spTMS – single pulse TMS, rTMS – repetitivní́ TMS, TBS – theta burst stimulace), excitační́ a inhibiční́ protokoly.  V části věnované transkraniální proudové stimulaci (TES) bude zmíněn princip metody, představeny dominantní stimulační protokoly (tDCS, tACS, tRNS) a klinický efekt.  V obou částech bude vysvětlen postup bezpečné aplikace transkraniální stimulace a budou sdíleny zkušenosti s návrhem experimentů a hodnocením efektu a kombinací TES a TMS s jinými elektrofyziologickými a zobrazovacími metodami.

 

Škola evokovaných potenciálů

Evokované potenciály – SEP, MEP

Štětkářová I

Kurz somatosensorických a motorických evokovaných potenciálů (SEP a MEP) seznámí účastníky se základními principy obou modalit, které se běžně používají v klinické praxi. Důraz je kladen na patofyziologii vedení vzruchu, jednotlivé generátory, sledované a hodnocené parametry EP, základní vyšetřovací principy, závislost na zevních a vnitřních faktorech. Budou probrány nejčastější klinické indikace obou metod spolu s kazuistikami.

 

Evokované potenciály – VEP, BAEP

Ceé J, Havránková P

Kurz základy sluchových a zrakových evokovaných potenciálů (BAEP, VEP) seznámí účastníky se základními principy těchto modalit a jejich využitím klinické praxi. V teoretické části budou zmíněny generátory evokovaných odpovědí, sledované a hodnocené parametry EP, stimulační a registrační parametry, základní vyšetřovací principy, závislost na zevních a vnitřních faktorech. Budou probrány nejdůležitější klinické indikace i kontraindikace těchto metod a na praktických ukázkách zmíněna úskalí při jejich hodnocení.

 

Škola encefalografie

Elektroencefalografie – fenomenologie EEG křivky

Fábera P, Krýsl D

Používání jednotných deskriptorů je základním předpokladem pro sdílení informací, pro výzkum i pro vzdělávání. Kurz fenomenologie EEG křivky přiblíží účastníkům interaktivní formou základní fyziologické a patologické EEG vzorce a aktuální vývoj jejich názvosloví.

 

Elektro-klinicko-anatomická korelace v EEG

Marusič P

Propojení informace z EEG s informací o klinických příznacích nebo projevech a jejich korelace k určitým anatomickým částem mozku je nejen základním předpokladem pro vyhodnocení pacientů v rámci komplexního předoperačního vyšetření v případech farmakorezistentní epilepsie. Tato korelace je využitelná i v běžné klinické praxi u pacientů s nově diagnostikovanou epilepsií, nebo i u pacientů s akutní či chronickou mozkovou lézí. V bloku budou účastníci seznámeni se základy elektro-klinicko-anatomické korelace a na ukázkách si ji následně procvičí.